Pheonix, Ɩıɠɧɬŋıŋɠ & ɢяєʏ

Profile

 • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Pheonix: Hello my name is Pheonix! Im sharing this account with lightning and Grey!
  Here is the info sheet!
  N: Pheonix/Phe
  Friends: Vixey sticks, Grey C! And Michiel!
  My OC's: Shadow, Lucy, Max, Elise, Candy, Sour, and Frederick
  My OC ships: Shadow x Julian, Lucy x Max, Elise x Maya, Sour x E. Peter, Frederick x Isabella
  I will leave the rest of info sheet and questions and answer's for the rest of them :3! So byyyeee!
  [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
  HȏẇԀʏ єṿєяʏɞȏԀʏ! ıṭ'ṡ ɢяєʏ..ı'ṃ ṡһѧяıṅɢ ѧṅ ѧċċȏȗṅṭ ẇıṭһ ṃʏ ṡєṅƿѧı ѧṅԀ Ԁѧȗɢһṭєя
  Friends:
  ƿһєȏṅı×~♡(ṡєṅƿȏȏ)
  Lightning( Ԁѧȗɢһṭєя )
  Miѧ ( ṃȏṃ )
  ȗṃɞяєȏṅ
  ѧṅԀʏ
  ṡѧԀѧȏ

  <><><><><><><><><><><>
  ẇѧяṅıṅɢ : ṃєṡṡ ẇıṭһ ṃʏ ғяıєṅԀṡ ȏя ғѧṃ ѧṅԀ ı Ԁяȏƿ ѧṅԀ ҡıċҡ ʏȏȗя @$$ ṭȏ ѧṅṭѧяċṭıċѧ
  ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
  ṃʏ ṡєṅƿȏȏ ıṡ ƿһєȏṅı×
  {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}
  Age:
  ẇһʏ Ԁȏ ʏȏȗ ẇѧṅṅѧ ҡṅȏẇ?
  /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
  B-Day
  ṅȏƿє ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  [][][][][][][][][][][][][][][][][]
  Where do you live?~
  ѧṃєяıċѧ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
  ẇѧғғʟєẓ:
  яѧıṅɞȏẇ ẇѧғғʟє : ( ṃє )
  ṡһıṅʏ ɢȏʟԀєṅ ẇѧғғʟє: ( ʟȏṿєя ((ƿһєȏṅı×)))
  ɢȏʟԀєṅ ẇѧғғʟє : ( ғѧṃıʟʏ )
  ṡıʟṿєя ẇѧғғʟє : ( ɞғғṡ )
  ɞяȏṅẓє ẇѧғғʟє : ( ғяıєṅԀȏṡ)
  ƿʟѧıṅ ẇѧғғʟєẓ : ( ѧċզȗѧıṅṭѧṅċєṡ )
  ƿȏıṡȏṅєԀ ẇѧғғʟєẓ ṭһѧṭ ẇıʟʟ Ԁıє ȏṅє Ԁѧʏ : ( єṅєṃıєṡ )
  ////////////////////////////////
  ṭһѧṭ'ṡ ѧʟʟ ṃʏ ẇѧғғʟєẓ ..
  Hehe Pheonix here and I've come to do this..-breaths in- UNDERTALE!!!!!!!!!!//ɢяєʏ:-comes in-.. -breaths in-UNDERTALEEEEEEEE!!!!!!-with Phoenix- -3-

  Ɩıɠɧɬŋıŋɠ: ɛƖƖơ ıɱ Ɩıɠɧɬŋıŋɠ ąŋɖ ɧɛཞɛ ıʂ ʂơɱɛ ıŋʄơ...
  ŋıƈƙŋąɱɛ: ɱơơŋ
  ʄཞıɛŋɖʂ: ɠཞɛყ, ℘ɧơɛŋıҳ,۷ıҳɛყ. (ąŋɖ ą Ɩơɬ ɱơཞɛ)
  ɱყ ơƈ: ŋɛƖƖყ,Ɩąųɠɧɬყ,ʝąყŋɛ
  ąɠɛ: 16
  ʂɛŋ℘ąı/ƈཞųʂɧ: ۷ıҳɛყ...(๑•̀ㅂ•́)و✧

  ɬɧąɬʂ ąƖƖ ɠơơɖცყɛ ɛ۷ɛཞყ ʂıŋɠƖɛ ℘ɛཞʂơŋ ʂɛɛıŋɠ ɬɧıʂ ąŋɖ ɧą℘℘ყ ۷ąƖɛŋɬıŋɛ'ʂ ɖąყ (ı'ƖƖ ąʂƙ ۷ıҳɛყ ɬơ ცɛ ɱყ ۷ąƖɛŋɬıŋɛʂ) (๑•̀ㅂ•́)و✧

 • You can check easy new anime post by this user.
  If you want to follow this user, please login Login
 • Link with Twitter Account

  Animes

  Commented Animes

  Following

  Follower