!?«Pëxçhÿvįßêś»¿¡

Profile

 • Hello! I’m Funsunshine or as you call me Lilac, I’m married (In the game) My lover/Husband is: Ember! I have a daughter which is Alina and I hope you enjoy my anime’s!
  _§_§§_______§__§_____§§____§________________
  ____________§___§§§____§___§__§§_____§_________________
  ____________§_____§§§_§____§_§§______§______§§_________
  _____________§_______§§_____§________§__§§§§_§_________
  _____________§_______________________§§§_____§_________
  _____________§______________________________§__________
  ___§§§§§§_____§_____________________________§__________
  ____§______§§§_____________________________§___________
  ____§§_____________________________________§§§_________
  _____§________________________________________§§§§_____
  ______§________________________________________ _§§_____
  _______§_______________________________________§_______
  _______§§____________________§_______________§§________
  _______§_____________§§§§§§§§§_______________§_________
  ______§_____________§§§§§§§§§§§_______§_______§§_______
  ____§§____________§§§§§§§§§§§§§§________________§§_____
  ___§_____________§§§§§§____§§§§§§___§___§_________§§___
  __§_____________§§§§§______§§§§§§____§__§§__________§__
  §§_____________§§§§__§______§§§§§§§__§§__§________§§___
  §_____________§§§§__§§______§§§§§§§__§§§_§§___§§§§_____
  ______________§§§__§_§§_____§§§§§§§§__§§§_§§__§________
  _____________§§§___§§§_____§§§§§§§§§§_§§§§§§§__§_______
  _____________§§____§§§____§§§§§§§§§_§§§§§§§§§___§______
  §§§__________§_____§§§§_§§§§§§________§__§§§§§___§_____
  ___§§_______§§§____§§_§§§§§§§_____________§§§§§__§§____
  ____§_______§§§§___§_§§§§§__§________§____§§§§§§§§§§§§§
  ___§___§____§§§§§__§§§§§§__§______§§§________§__§§§§§§§
  ___§___§____§§§§§§§§§§§___§_____§§_________§_§§_§§§§§§§
  __§____§____§§§§§§§§§§_________§§______§§§§§_§§__§§§§§§
  _§_____§____§§§§§§§§§__________§______§_____§§§__§__§§§
  _§____§§____§§§§§§§§§_______________________§§§__§_____
  §______§____§§§§§§§§§§§§§____________________§§§_§_____
  ___§§§§_____§§§§§§_______§______________§§_§§§_§§______
  ______§__§__§§§§§§_§§§§§_____________________§§_§§_____
  ______§_§§__§§§§§_§§_§§_§_____________________§§_§§____
  ______§_§_§_§§§§§_§_§§§§§_________________§§§____§§____
  ______§_§_§_§§§§§_§_§§§§_____________________§____§____
  ______§§§_§§§§§§§_§§§§§§_______§_____§§§________§__§___
  ______§§§__§_§§§§__§§§§______§_____§§_________§§§_§§§__
  ______§_§___§_§_§___________§_____§___§§§_____§§__§§§§§
  ________§__§§____§______________§§__§§__§_____§§§_§§§§§
  __________§____§_§§____________§§__§___§______§_§§_§§§§
  _________§§_____§_§_§_________§§_§§__§§_______§__§§§_§§
  _________§_______§_§__________§_§___§________§§__§§§___
  _________________§§§_________§_§__§§_________§§__§§§§__
  _________________§_§§_§_____§_§_§§___________§§_§§§§§__
  __________________§§§§§_____§§§§_____§______§§§§§§§§§__
  ___________________§§§____________§§§______§§§§§§§§§§§_
  ____________________§§§__§________________§§§§§§§§§§§§§
  _____________________§§§_§_______________§§§§§§§§§§§§§§
  ______________________§_§§______________§§§§§§§§§§§§§§§
  ________________________§§§____________§§§§§§§§§§§§§§§§
  __________________________§§§§________§§§§§§§§§§§§§§§§§
  _____________________________§§§§__§§§§§§§ what did you say?

  BUlLyInG? Tʜɪɴᴋ ʏᴏᴜ'ʀᴇ sᴏ ᴄᴏᴏʟ? -Tʜᴇ BOY ʏᴏᴜ ᴊᴜsᴛ ᴄᴀʟʟᴇᴅ ChUbBy? ʜᴇ ɪs on a ᴅɪᴇᴛ.-Tʜᴇ GiRl ʏᴏᴜ ᴊᴜsᴛ ᴄᴀʟʟᴇᴅ Horrible Face?... Sʜᴇ sᴘᴇɴᴅs ʜᴏᴜʀs ᴘᴜᴛᴛɪɴɢ ᴍᴀᴋᴇᴜᴘ oN ʜᴏᴘɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡɪʟʟ ʟɪᴋᴇ ʜᴇʀ. -Tʜᴇ ʙᴏʏ ʏᴏᴜ ᴛRɪPpEd? Hᴇ ɪs ᴀʙᴜsᴇᴅ ᴇɴᴏᴜɢʜ. -Sᴇᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴍᴀɴ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ HORRIBLE sᴄᴀʀs?... Hᴇ ғᴏᴜɢʜᴛ ғᴏʀ ʜɪs ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ. -Tʜᴀᴛ ɢᴜʏ ʏOᴜ ᴊᴜsᴛ ᴍᴀᴅᴇ ғᴜɴ ᴏғ ғᴏʀ ᴄʀʏɪɴɢ?... Hɪs ᴍᴏᴛʜᴇʀ ɪs ᴅʏɪɴɢ. -Tʜᴀᴛ ᴋɪᴅ ʏᴏᴜ ᴊᴜsᴛ ᴍᴀᴅᴇ ғᴜɴ ᴏғ ғᴏʀ ʙᴇɪɴɢ ʙᴀʟᴅ?...Hᴇ ʜᴀs ᴄᴀɴᴄᴇʀ. -Pᴜᴛ ᴛʜɪs oN ʏᴏᴜʀ sᴛᴀᴛᴜs ɪғ ʏᴏᴜʀ ᴀɢᴀɪɴsᴛ ʙᴜʟʟʏɪɴɢ. I ʙᴇᴛ most ᴏғ ʏᴏᴜ ᴡᴏɴᴛ ʀᴇ-ᴘᴏsᴛ , ʙᴜᴛ I'ᴍ sᴜʀᴇ ᴛʜᴇ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡɪᴛʜ a ʜᴇᴀʀᴛ ᴡɪʟʟ. ◉_ ☚ Copy and paste ✂this repost it if u have a heart
  ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠶⣿⣭⡧⡤⣤⣻⣛⣹⣿⣿⣿⣶⣄
  ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣼⣊⣤⣶⣷⣶⣧⣤⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷
  ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇
  ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣠⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧
  ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠸⠿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⡆
  ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢸⣿⣿⡀⠘⣿⡿⢿⣿⣿⡟⣾⣿⣯⣽⣼⣿⣿⣿⣿⡀
  ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⡠⠚⢛⣛⣃⢄⡁⢀⢀⢀⠈⠁⠛⠛⠛⠛⠚⠻⣿⣿⣿⣷
  ⢀⢀⣴⣶⣶⣶⣷⡄⠊⠉⢻⣟⠃⢀⢀⢀⢀⡠⠔⠒⢀⢀⢀⢀⢹⣿⣿⣿⣄⣀⣀⣀⣀⣀⣀
  ⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣄⣙⠻⠿⠶⠒⠁⢀⢀⣀⣤⣰⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄
  ⢿⠟⠛⠋⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡿⠷⣶⣶⣶⢶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄
  ⢀⢀⢀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠉⠙⠻⠿⣿⣿⡿
  ⢀⢀⢀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢀⢀⢀⢀⠈⠁
  ⢀⢀⢀⢀⢸⣿⣿⣿⣿⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
  ⢀⢀⢀⢀⢸⣿⣿⣿⣿⣄⠈⠛⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇
  ⢀⢀⢀⢀⢀⢻⣿⣿⣿⣿⣧⣀⢀⢀⠉⠛⠛⠋⠉⢀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏
  ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣄⣀⣀⣤⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋
  ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠙⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛
  ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢹⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁
  ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢸⣿⡇⢀⠈⠙⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠻⣿⣿⣿⠇
  ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣸⣿⡇⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢨⣿⣿
  ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣾⣿⡿⠃⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢸⣿⡏
  ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠻⠿⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢠⣿⣿⡇ Ocean said the creator of this is by his friend blu-

 • You can check easy new anime post by this user.
  If you want to follow this user, please login Login
 • Link with Twitter Account

  Animes

  Commented Animes

  Following

  Follower