Comments

♡~ùńķñøwñ~♡ andy:...idk
2018-09-14

€_Älēxx_¥ Then why u mad
2018-09-14

♡~ùńķñøwñ~♡ andy:nothing
2018-09-14

€_Älēxx_¥ What's wrong >:)
2018-09-14

♡~ùńķñøwñ~♡ andy:yeah >:/
2018-09-14

€_Älēxx_¥ ×looks at andy× mhm
2018-09-14

♡~ùńķñøwñ~♡ andy:no one..
2018-09-14

€_Älēxx_¥ Ears*
2018-09-14

€_Älēxx_¥ ×wakes up× who said that
2018-09-14

€_Älēxx_¥ × hears go up ×
2018-09-14

♡~ùńķñøwñ~♡ andy:I love you....
2018-09-14

€_Älēxx_¥ ×purrs×
2018-09-14

♡~ùńķñøwñ~♡ andy:hes asleep great...
2018-09-14

€_Älēxx_¥ nOtHiNg ×falls asleep×
2018-09-14

♡~ùńķñøwñ~♡ what?
2018-09-14

€_Älēxx_¥ °^°
2018-09-14

♡~ùńķñøwñ~♡ yeah...
2018-09-14

Nesativity ok...
2018-09-14

♡~ùńķñøwñ~♡ don't do that...
2018-09-14

♡~ùńķñøwñ~♡ no it's ok..
2018-09-14

Nesativity sry*
2018-09-14

♡~ùńķñøwñ~♡ (alex )
2018-09-14

Nesativity dry I should've asked I'll go flop in a hole and stab my arms until I'm ok.
2018-09-14

♡~ùńķñøwñ~♡ and I love him
2018-09-14

Nesativity oh. ;^; But ur husband wuv u
2018-09-14

♡~ùńķñøwñ~♡ but I'm married...;-;
2018-09-14

Nesativity I SHIP SO MUUUCH
2018-09-14

Login to comment Login