User icon m 121466 1647033699
Nathaniel

You can check easy new anime post by this user.
If you want to follow this user, please login Login

[˙ɓɐq ʎpoq ɐ uı dn pǝddız
uɐɯ ʍollɐɥs ɹǝɥʇouɐ ʇsnſ]

NAME: Nathaniel
AGE: 14
GENDER: Maybe
PRONOUNS: Any BUT she/her.
SEXUALITY: Pansexual

[ƎIᗡ O⊥ ⊥I∀M ᗡN∀
H⊥∀Ǝᴚᙠ NI ᗡ˥OH
Ǝ⊥IHM ⅄ᴚ∀W ᴚƎH⊥OW ᗡƎƎN ƎM
SW∀Ǝᴚᗡ ƎΛ∀H I SƎᴚ∀W⊥H⅁IN ƎΛ∀H ∩O⅄
ƎΛ∀Ǝ˥ ∩O⅄ NƎHM S⊥Ǝ˥˥∩ᙠ ⊥∩Ɔ ˥˥,∩O⅄
⅄ᴚOWƎW ∀ '⊥H⅁∩OH⊥ ᴚƎ⊥Ⅎ∀ N∀
⅁NIH⊥⅄N∀ Ǝᙠ ⊥ON ˥˥IM ∩O⅄]

891 Following     555 Follower