Animes

  *{~Ï’m Dëåd Ïñšïdë Štüdïøš~}*

Yayayayayaa!!!!

 3    8    14
117 views - 413 days ago

  *{~Ï’m Dëåd Ïñšïdë Štüdïøš~}*

YESSSS

 2    11  
75 views - 413 days ago

  *{~Ï’m Dëåd Ïñšïdë Štüdïøš~}*

If you like me then your bound to like him!:D

 1    4  
51 views - 413 days ago

  *{~Ï’m Dëåd Ïñšïdë Štüdïøš~}*

No Description

 2    2  
50 views - 413 days ago

  *{~Ï’m Dëåd Ïñšïdë Štüdïøš~}*

When I’m annoyed:

 4    20
50 views - 413 days ago

  *{~Ï’m Dëåd Ïñšïdë Štüdïøš~}*

No Description

 2    3    10
56 views - 413 days ago

  *{~Ï’m Dëåd Ïñšïdë Štüdïøš~}*

My dreams have come true. Thank you for following!!

 1    10
39 views - 413 days ago

  *{~Ï’m Dëåd Ïñšïdë Štüdïøš~}*

No Description

 4  
52 views - 413 days ago

  *{~Ï’m Dëåd Ïñšïdë Štüdïøš~}*

No Description

 2  
45 views - 413 days ago

  *{~Ï’m Dëåd Ïñšïdë Štüdïøš~}*

No Description

 1    7  
82 views - 413 days ago

  *{~Ï’m Dëåd Ïñšïdë Štüdïøš~}*

This cat has issues...

 1    1    9
49 views - 414 days ago

  *{~Ï’m Dëåd Ïñšïdë Štüdïøš~}*

If I have clothes I’ll be wearing a hoodie and shorts. And you guys know what requests are;) So Y...

 2  
48 views - 414 days ago