k-12forever1 💗💜💙

Block this user   Report this user

You can check easy new anime post by this user.
If you want to follow this user, please login Login

Hello! ima k-12/crybaby fan im dumb have a good day or night wherever u are :> i also support the LGBTQ+

BUlLyInG?
Tʜɪɴᴋ ʏᴏᴜ'ʀᴇ sᴏ ᴄᴏᴏʟ? -Tʜᴇ BOY ʏᴏᴜ ᴊᴜsᴛ ᴄᴀʟʟᴇᴅ ChUbBy? ʜᴇ ɪs on a ᴅɪᴇᴛ.-Tʜᴇ GiRl ʏᴏᴜ ᴊᴜsᴛ ᴄᴀʟʟᴇᴅ Horrible Face?... Sʜᴇ sᴘᴇɴᴅs ʜᴏᴜʀs ᴘᴜᴛᴛɪɴɢ ᴍᴀᴋᴇᴜᴘ oN ʜᴏᴘɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡɪʟʟ ʟɪᴋᴇ ʜᴇʀ. -Tʜᴇ ʙᴏʏ ʏᴏᴜ ᴛRɪPpEd? Hᴇ ɪs ᴀʙᴜsᴇᴅ ᴇɴᴏᴜɢʜ. -Sᴇᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴍᴀɴ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ HORRIBLE sᴄᴀʀs?... Hᴇ ғᴏᴜɢʜᴛ ғᴏʀ ʜɪs ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ. -Tʜᴀᴛ ɢᴜʏ ʏOᴜ ᴊᴜsᴛ ᴍᴀᴅᴇ ғᴜɴ ᴏғ ғᴏʀ ᴄʀʏɪɴɢ?... Hɪs ᴍᴏᴛʜᴇʀ ɪs ᴅʏɪɴɢ. -Tʜᴀᴛ ᴋɪᴅ ʏᴏᴜ ᴊᴜsᴛ ᴍᴀᴅᴇ ғᴜɴ ᴏғ ғᴏʀ ʙᴇɪɴɢ ʙᴀʟᴅ?...Hᴇ ʜᴀs ᴄᴀɴᴄᴇʀ. -Pᴜᴛ ᴛʜɪs oN ʏᴏᴜʀ sᴛᴀᴛᴜs ɪғ ʏᴏᴜʀ ᴀɢᴀɪɴsᴛ ʙᴜʟʟʏɪɴɢ. I ʙᴇᴛ most ᴏғ ʏᴏᴜ ᴡᴏɴᴛ ʀᴇ-ᴘᴏsᴛ , ʙᴜᴛ I'ᴍ sᴜʀᴇ ᴛʜᴇ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡɪᴛʜ a ʜᴇᴀʀᴛ ᴡɪʟʟ. ◉_ ☚ Copy and paste ✂and repost this if your hot

🟪🟪🟪🟪🟪
.....🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪
.....🟪⬜⬛🟪⬜⬛🟪
.....🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪
.....🟪⬛⬛⬛⬛⬛🟪
.....🟪⬛⬛⬛⬛🟪🟪
..🟪🟪🟪
.🟪🟪🟪...........................🟪
.🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪
🟪🟪🟪
🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪
.🟪🟪🟪.............🟪
.🟪🟪🟪
..🟪🟪🟪
..🟪🟪🟪
..🟪🟪
..🟪🟪
..🟪🟪
..🟪🟪
..🟪🟪
..🟪🟪🟪
Credit to tottaly elizabeth afton

SWIGGITY
  ( ・∀・)
 ⊂ ⊂ )
   ( ( ( 
  (_(_)

Swooty
∧_∧
( ・∀・)
( U つ
) ) )
(_)_)
I'm
∧_∧  
( ・∀・)
⊂_へ つ
 (_)|
彡 (_)

Coming
∧_∧  
(・_・)っ
(っ /
Lノ┘
For that
  ∧___∧
⊂( ~ ^ ~ )
 ヽ ⊂二/
 (⌒)
Ass 🥵

________________________¶¶¶¶____¶¶¶¶11¶
________________________¶¶1¶¶_¶¶¶¶1111¶
_______________________¶¶111¶¶¶1111111¶
___________________¶¶¶_¶1111¶¶1111111¶
___________________¶11¶¶111¶¶111111¶¶
___________________¶11¶1111¶111111¶¶
__________________¶¶11¶111¶111111¶¶
__________________¶11¶111¶¶111111¶
__________________¶11¶111¶1111111¶
_________________¶11¶111¶11111111¶
_________________¶1¶111¶¶1111111¶¶
________________¶1¶¶111¶1111111¶¶
_______________¶¶1¶111¶1111111¶¶
_______________¶¶¶111¶11111111¶
______________¶¶¶11¶¶111111111¶
______________¶¶11¶¶111111¶¶¶1¶¶
_____________¶11¶¶1111111¶111111¶¶
___________¶¶¶¶¶1111111¶¶11111111¶¶¶
__________¶¶¶1111111¶¶1111111111111¶¶¶
_________¶¶111111¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶
_________¶111111¶¶1111111111111111111111¶¶¶
_________¶111111¶1111111111¶¶¶1111111111111¶
________¶11111111111111111¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶
_______¶¶111111111111111¶¶¶________¶111111¶¶
_______¶11111111111¶¶¶¶¶¶__________¶111111¶
______¶¶11111111111¶¶_____________¶¶11111¶¶
______¶111111111111¶______________¶¶11111¶
_____¶¶111111111111¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶1111111111111¶________________¶¶¶111111¶¶¶
_____¶1111111111111¶¶_____________¶¶¶111111111¶
____¶¶1111111111111¶¶¶_________¶¶¶111111111111¶
____¶1111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶
____¶111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111¶
___¶111111111111111111111111111111111111111¶
__¶111111111111111111111111111111111111111¶
¶¶11111111111111111111111111111111111111¶
111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶
111111111111111111111111111111¶¶¶¶
1111111111111111111111111111¶¶¶
111111111111111111111111111¶¶
1111111111111111111111111¶¶
111111111111111111111111¶¶
1111111111111111111111¶¶
111111111111111111¶¶¶¶
111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
111111¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶
💖💖💖💖
💜💜💜💜= bisexual
💙💙💙💙

💖💖💖💖
💛💛💛💛= panexual
💙💙💙💙

💛💛💛💛
🤍🤍🤍🤍
💜💜💜💜=non binary
🖤🖤🖤🖤

❤️❤️❤️❤️
🧡🧡🧡🧡
💛💛💛💛
💚💚💚💚=gay
💙💙💙💙
💜💜💜💜

💙💙💙💙
💖💖💖💖
🤍🤍🤍🤍 =trans
💖💖💖💖
💙💙💙💙

❤️❤️❤️❤️
🧡🧡🧡🧡
🤍🤍🤍🤍
💖💖💖💖=lesbian
💜💜💜💜

All=human

550 Following     267 Follower