ඞmininos mehra susඞ among us and more and Quiz (#yesaditimehra) (๑´•.̫ • `๑) (#Ilovesamongus) #RespectAllAgeRights

Block this user   Report this user

You can check easy new anime post by this user.
If you want to follow this user, please login Login

Hello guys i have so many frames and videos
Please follow me And i also make video games
And go to my YouTube channel it's called Aditi Mehra so please subscribe.
¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯
═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
This is Billy
🙂
-|-
/\
Make Billy famous. Copy & paste Billy everywhere so he can explore anime maker.
░░░░▄▄▄░░▄██▄░░░
░░░░░▐▀█▀▌░░░░▀█▄░░░
░░░░░▐█▄█▌░░░░░░▀█▄░░
░░░░░░▀▄▀░░░▄▄▄▄▄▀▀░░
░░░░▄▄▄██▀▀▀▀░░░░░░░
░░░█▀▄▄▄█░▀▀░░
░░░▌░▄▄▄▐▌▀▀▀░░ This is Bob
▄░▐░░░▄▄░█░▀▀ ░░
▀█▌░░░▄░▀█▀░▀ ░░ Copy And Paste Him In Every chat you know
░░░░░░░▄▄▐▌▄▄░░░ So, He Can Take
░░░░░░░▀███▀█░▄░░ Over Omlet
░░░░░░▐▌▀▄▀▄▀▐▄░░ ( spam him tho)
░░░░░░▐▀░░░░░░▐▌░░
░░░░░░█░░░░░░░░█░░░░░░░
░░░░░░█░░░░░░░░█░░░░░░░
░░░░░░█░░░░░░░░█░░░░░░░
░░░░▄██▄░░░░░▄██▄░░░░
▒▒▒▒▒▒▒█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
▒▒▒▒▒▒▒█░▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒░█
▒▒▒▒▒▒▒█░▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▒▓▒▒░█░▄▄
▒▒▄▀▀▄▄█░▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒█░░▀▄▄▄▄▄▀░░█
▒▒█░░░░█░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░░░░░█
▒▒▒▀▀▄▄█░▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒█░░░█▒░░░░█▒░░█
▒▒▒▒▒▒▒█░▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒█░░░░░░░▀░░░░░
▒▒▒▒▒▄▄█░▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒█░░█▄▄█▄▄█░░█
▒▒▒▒█░░░█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█░█▄▄▄▄▄▄▄▄▄█
NYAN CAT!
ᎪᏁᎠ ᎪᏞᎦᎾ.....┃┃┃┃┃┃╭━┫┃╱╱┃╭━╮┃╭━╮┃┃╰╯┃┃╭━╯
┃┃┃┃┃┃╰━┫┃╱╱┃┃╱╰┫┃╱┃┃╭╮╭╮┃╰━╮
┃╰╯╰╯┃╭━┫┃╱╭┫┃╱╭┫┃╱┃┃┃┃┃┃┃╭━╯
╰╮╭╮╭┫╰━┫╰━╯┃╰━╯┃╰━╯┃┃┃┃┃┃╰----!
╱╰╯╰╯╰━━┻━━━┻━━━┻━━━┻╯╰╯╰┻━----!
╭━━━━┳━━━╮
┃╭╮╭╮┃╭━╮┃
╰╯┃┃╰┫┃╱┃┃
╱╱┃┃╱┃┃╱┃┃
╱╱┃┃╱┃╰━╯┃
╱╱╰╯╱╰━━━╯
╭━╮╭━┳╮╱╱╭╮
┃┃╰╯┃┃╰╮╭╯┃
┃╭╮╭╮┣╮╰╯╭╯
┃┃┃┃┃┃╰╮╭╯
┃┃┃┃┃┃╱┃┃
╰╯╰╯╰╯╱╰╯
╭━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━┳╮╱╱╭━━╮
┃╭━╮┃╭━╮┃╭━╮┃╭━━┻┫┣┫┃╱╱┃╭━╯
┃╰━╯┃╰━╯┃┃╱┃┃╰━━╮┃┃┃┃╱╱┃╰━╮
┃╭━━┫╭╮╭┫┃╱┃┃╭━━╯┃┃┃┃╱╭┫╭━╯
┃┃╱╱┃┃┃╰┫╰━╯┃┃╱╱╭┫┣┫╰━╯┃____/
⊂_ヽ
 \\ Λ_Λ
  \( 'ㅅ' )
  > ⌒ヽ
  /  へ\
  / / \\
  レ ノ  ヽ_つ
 / /
 / /|
 ( (ヽ
 | |、\
 | 丿 \ ⌒)
 | | ) /
ᏴᏌᏞᏞᎽᎥᏁᎶ?
Ꮖʜɪɴᴋ ʏᴏᴜ'ʀᴇ Ꭶᴏ ᴄᴏᴏʟ? -Ꮖʜᴇ ѧňımsċһooʟ Ԁѧuɢһţєя ʏᴏᴜ ᴊᴜᎦᴛ ᴄᴀʟʟᴇᴅ ᏟᎻᏌᏴᏴᎽ? ʜᴇ ɪᎦ ᎾᏁ Ꭺ ᴅɪᴇᴛ.-Ꮖʜᴇ ѧňımsċһooʟ Ԁoɢɢo ʏᴏᴜ ᴊᴜᎦᴛ ᴄᴀʟʟᴇᴅ ᎻᎾᏒᏒᎥᏴᏞᎬ ᎰᎪᏟᎬ?... Ꭶʜᴇ ᎦᴘᴇɴᴅᎦ ʜᴏᴜʀᎦ ᴘᴜᴛᴛɪɴɢ ᴍᴀᴋᴇᴜᴘ ᎾᏁ ʜᴏᴘɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡɪʟʟ ʟɪᴋᴇ ʜᴇʀ. -Ꮖʜᴇ ѧňımsċһooʟ ɢıяʟ ʏᴏᴜ ᏆᏒᎥᏢᏢᎬᎠ? Ꮋᴇ ɪᎦ ᴀʙᴜᎦᴇᴅ ᴇɴᴏᴜɢʜ. -Ꭶᴇᴇ ᴛʜᴀᴛ ѧňımsċһooʟ mommʏ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ᎻᎾᏒᏒᎥᏴᏞᎬ ᎦᴄᴀʀᎦ?... Ꮋᴇ ғᴏᴜɢʜᴛ ғᴏʀ ʜɪᎦ ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ. -Ꮖʜᴀᴛ ѧňımsċһooʟ ɞѧɞʏ ʏᎾᏌ ᴊᴜᎦᴛ ᴍᴀᴅᴇ ғᴜɴ ᴏғ ғᴏʀ ᴄʀʏɪɴɢ?... ᎻɪᎦ ѧňımsċһooʟ ᴍᴏᴛʜᴇʀ ɪᎦ ᴅʏɪɴɢ. -Ꮖʜᴀᴛ ѧňımsċһooʟ ԀѧԀԀʏ ʏᴏᴜ ᴊᴜᎦᴛ ᴍᴀᴅᴇ ғᴜɴ ᴏғ ғᴏʀ ʙᴇɪɴɢ ʙᴀʟᴅ?...Ꮋᴇ ʜᴀᎦ ᴄᴀɴᴄᴇʀ.
ᏢᏌᏆ ᏆᎻᎥᎦ ᎥᏁ ᎽᎾᏌᏒ ᏴᎥᎾ ᎥᎰ ᎽᎾᏌᏒ ᎪᎶᎪᎥᏁᎦᏆ ᏴᏌᏞᏞᎽᎥᏁᎶ ᎪᏁᎠ ᎻᎪᏉᎬ Ꭺ ᎻᎬᎪᴄᴀ
░░░░░░░▓▓▓░░░░░░░
░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░
░░░░░░░▓▓▓░░░░░░░
░░░░░░░▓▓▓░░░░░░░
░░░░░░░▓▓▓░░░░░░░
░░░░░░░▓▓▓░░░░░░░
ᎪᏁᎠ ᏴᎬ ᎽᎾᏌᏒ ᎾᎳᏁ
⢀⣾⣿⣿⡟⠁⣰⣿⣿⣿⡿⠿⠻⠿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣿⣿⠏⠀⣴⣿⣿⣿⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢻⣿⣿⣇⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣼⣿⣿⡏⠀⢠⣿⣿⣿⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⡀⠀⠀
⠀⠀⠀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⢸⣿⣿⣿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⡇⠀⠀
⠀⠀⢰⣿⣿⡿⣿⣿⣿⡇⠀⠘⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣸⣿⣿⣿⠁⠀⠀
⠀⠀⣿⣿⣿⠁⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠻⣿⣿⣿⣷⣶⣶⣶⣶⣶⣿⣿⣿⣿⠃⠀⠀⠀
⠀⢰⣿⣿⡇⠀⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠀⠀⠀⠀
⠀⢸⣿⣿⡇⠀⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠛⠛⠛⠉⢉⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⢸⣿⣿⣇⠀⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣤⣤⣤⡀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣷⣦⠀⠀⠀
⠀⠀⢻⣿⣿⣶⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣦⡀⠀⠉⠉⠻⣿⣿⡇⠀⠀
⠀⠀⠀⠛⠿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⡀⠀⠀⠀⠀⠈⠹⣿⣿⣇⣀⠀⣠⣾⣿⣿⡇⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣿⣿⣿⣿⣦⣤⣤⣤⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠋⠉⠛⠋⠉⠉ᎷᎥᏁᎥ ᏟᏒᎬᎳ ᎷᎪᏆᎬ
ᎪᏁᎠ ᎦᎾ..ᎻᎬᏒᎬ'Ꭶ ᎦᎾᎷᎬ ᎪᎠᏉᎥᏟᎬ:

🇫 🇴 🇱 🇱 🇴 🇼
🇲 🇪
🇦 🇳 🇩
🇮
🇫 🇴 🇱 🇱 🇴 🇼
🇾 🇴 🇺!
🟪🟪🟪🟪
.....🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪
.....🟪⬜⬛🟪⬜⬛🟪
.....🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪
.....🟪⬛⬛⬛⬛⬛🟪
.....🟪⬛⬛⬛⬛🟪🟪
..🟪🟪🟪
.🟪🟪🟪...........................🟪
.🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪
🟪🟪🟪
🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪
.🟪🟪🟪.............🟪
.🟪🟪🟪
..🟪🟪🟪
..🟪🟪🟪
..🟪🟪
..🟪🟪
..🟪🟪
..■■■
..■■■■
Currently watching Pinkfong: The Head Butting Master, Pachycephalosaurus

───⚪─────────────
◄◄⠀▐▐ ⠀►► ───○ 🔊⠀𝟸:03 / 4:41 ᴴᴰ
Pick one smile.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▀▐░░░▌
░░░░░░░░░░░░░░░░▄▀▀▒▐▒░░░▌
░░░░░▄▀▀▄░░░▄▄▀▀▒▒▒▒▌▒▒░░▌
░░░░▐▒░░░▀▄▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
░░░░▌▒░░░░▒▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▄
░░░░▐▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌▒▐▒▒▒▒▒▀▄
░░░░▌▀▄░░▒▒▒▒▒▒▒▒▐▒▒▒▌▒▌▒▄▄▒▒▐
░░░▌▌▒▒▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐▒▒▒▒▒█▄█▌▒▒▌
░▄▀▒▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▀█▌▒▒▒▒▒▀▀▒▒▐░░░▄
▀▒▒▒▒▌▒▒▒▒▒▒▒▄▒▐███▌▄▒▒▒▒▒▒▒▄▀▀▀▀
▒▒▒▒▒▐▒▒▒▒▒▄▀▒▒▒▀▀▀▒▒▒▒▄█▀░░▒▌▀▀▄▄
▒▒▒▒▒▒█▒▄▄▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▐▒▀▄▀▄░░░░▀
▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▒▒▒▒▄▀▒▒▒▌░░▀▄
▒▒▒▒▒▒▒▒▀▄▒▒▒▒▒▒Meow
⊂_ヽ
 \\ _
  \( •_•) ᶠ
  < ⌒ヽ ᴬ
  /  へ\ ᴮ
  / / \\ ᵁ
  レ ノ  ヽ_つ ᴸ
 / / ᴼ
 / /| ᵁ
 ( (ヽ ˢ
 | |、\
 | 丿 \ ⌒)
 | | ) /
`ノ ) Lノ
(_/
(ง˃̶͈⚰˂̶́)ง⁼³₌₃(ง'-̀̀'́)งヽ(#`Д´)ノ┌┛〃(▼へ▼メ)꒰╬•᷅д•᷄╬꒱(•̀へ•́╮)(•́へ•́╬)(งᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃(ー̀дー́)(-᷅_-᷄)(#`皿´)(#‵′)(ー`´ー)(*`Ω´*)v(。・`ω´・)(`_´)(`∀´)Ψ╰ひ╯(`⌒´メ)(;`O´)o(`_ゝ´)(`ι_´メ)(`ヘ´)=3(`皿´)(҂⌣̀_⌣́)(-ι_-)(ノ`⊿´)ノ(メ`ロ´)/ ̄へ ̄<(`^´)>╰(‵□′)╯٩(๑`^´๑)۶o(*≧д≦)o!!ヽ(#`_つ´)ノヽ(#`Д´)ノヾ(。`Д´。)ノ彡ヽ(`Д´)ノヽ(●-`Д´-)ノ(╯°Д°)╯(╬ ̄皿 ̄)(▼ヘ▼#)(▼皿▼#)(╬◣д◢)o(▼皿▼メ;)
https://youtube.com/channel/UC5Pbk4Lz701NxmnZWm6ZN7Q>random
🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩
🟩⬛️⬛️🟩⬛️⬛️🟩
🟩⬛️⬛️🟩⬛️⬛️🟩
🟩🟩🟩⬛️🟩🟩🟩
🟩⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️🟩
🟩⬛️⬛️🟩⬛️⬛️🟩Creeper, aww Man
▀▄───────▄▀▌───▄▄▄▄▄▄▄───
───▌▒▒▀▄▄▄▄▄▀▒▒▐▄▀▀▒██▒██▒▀▀▄──
──▐▒▒▒▒▀▒▀▒▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▄──
──▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▄─
▀█▒▒▒█▌▒▒█▒▒▐█▒▒▒▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌
▀▌▒▒▒▒▒▒▀▒▀▒▒▒▒▒▒▀▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐─
▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌▄
▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
─▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐─
─▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌─
──▐▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▌─
────▀▄▄▀▀▀▀▀▄▄▀▀▀▀▀▀▀▄▄▀▀▀▀▀▄▄▀──
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠶⣿⣭⡧⡤⣤⣻⣛⣹⣿⣿⣿⣶⣄
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣼⣊⣤⣶⣷⣶⣧⣤⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷
⢀⢀ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣠⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠸⠿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⡆
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢸⣿⣿⡀⠘⣿⡿⢿⣿⣿⡟⣾⣿⣯⣽⣼ ⣿⣿⣿⣿⡀
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⡠⠚⢛⣛⣃⢄⡁⢀⢀⢀⠈⠁⠛⠛⠛⠛⠚⠻⣿⣿⣿⣷ {do u know de wae?
⢀⢀⣴⣶⣶⣶⣷⡄⠊⠉⢻⣟⠃⢀⢀⢀⢀⡠⠔⠒⢀⢀⢀⢀⢹⣿⣿⣿⣄⣀⣀⣀⣀⣀⣀
⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣄⣙⠻⠿⠶ ⠒⠁⢀⢀⣀⣤⣰⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄
⢿⠟⠛⠋⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡿⠷⣶⣶⣶⢶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄
⢀⢀⢀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠉⠙⠻⠿⣿⣿⡿
⢀⢀⢀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢀⢀⢀⢀⠈⠁
⢀⢀⢀⢀⢸⣿⣿⣿⣿⢻⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⢀⢀⢀⢀⢸⣿⣿⣿⣿⣄⠈⠛⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⠇
⢀⢀⢀⢀⢀⢻⣿⣿⣿⣿⣧⣀⢀⢀⠉⠛⠛⠋⠉⢀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣄⣀⣀ ⣤⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠙⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀ ⢹⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢸⣿⡇⢀⠈⠙⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠻⣿⣿⣿⠇
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣸⣿⡇⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢨⣿ ⣿
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣾⣿⡿⠃⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢸⣿⡏
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠻⠿⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢠⣿
⣠⣴⣶⣿⠿⢿⣶⣶⣦⣄⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⣼⡿⠋⠁⠀⠀⠀⢀⣈⠙⢿⣷⡄⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠁⠀⢀⣴⣿⠿⠿⠿⠿⠿⢿⣷⣄
⠀⢀⣀⣠⣾⣿⡇⠀⣾⣿⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹
⣾⡿⠉⠉⣿⠀⡇⠀⠸⣿⡌⠓⠶⠤⣤⡤⠶⢚⣻⡟
⣿⣧⠖⠒⣿⡄⡇⠀⠀⠙⢿⣷⣶⣶⣶⣶⣶⢿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⣿⡇⠀⠀⣿⡇⢰⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠉⠉⠁⠀⠀⣿⠀
⣿⡇⠀⠀⣿⡇⠈⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⠀
⣿⣷⠀⠀⣿⡇⠀⠘⠦⣄⣀⣀⣀⣀⣀⡤⠊⠀⣿⠀
⢿⣿⣤⣀⣿⡇⠀⠀⠀⢀⣀⣉⡉⠁⣀⡀⠀⣾⡟⠀
⠀⠉⠛⠛⣿⡇⠀⠀⠀⠀⣿⡟⣿⡟⠋⠀⢰⣿
⠀⠀⠀⠀⣿⣧⠀⠀⠀⢀⣿⠃⣿⣇⠀⢀⣸⡯⠀⠀<-- SUS
⠀⠀⠀⠀⠹⢿⣶⣶⣶⠿⠃⠀⠈⠛⠛⠛
████████▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀███████
██████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀██████
█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████
████░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░▄▄▄▄▄▄░░░░░████
████░░▄██████████░░░░░░██▀░░░▀██▄░░████
████░░███████████░░░░░░█▄░░▀░░▄██░░████
█████░░▀▀███████░░░██░░░██▄▄▄█▀▀░░█████
██████░░░░░░▄▄▀░░░████░░░▀▄▄░░░░░██████
█████░░░░░█▄░░░░░░▀▀▀▀░░░░░░░█▄░░░█████
█████░░░▀▀█░█▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▀██▀▀░░█████
██████░░░░░▀█▄░░█░░█░░░█░░█▄▀░░░░██▀▀▀▀
▀░░░▀██▄░░░░░░▀▀█▄▄█▄▄▄█▄▀▀░░░░▄█▀░░░▄▄
▄▄▄░░░▀▀██▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░▄▄▄███░░░▄██▄
██████▄▄░░▀█████▀█████▀██████▀▀░░▄█████
██████████▄░░▀▀█▄░░░░░
▄██▀▀▀░▄▄▄███▀▄██

╭━┳━╭━╭━╮╮
┃┈┈┈┣▅╋▅┫┃
┃┈┃┈╰━╰━━━━━━╮
╰┳╯┈┈┈┈┈┈┈┈┈◢▉◣
╲┃┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈▉▉▉
╲┃┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◥▉◤
╲┃┈┈┈┈╭━┳━━━━╯
╲┣━━━━━━┫

⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⣠⣤⣶⣶ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⢰⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣀⣀⣾⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠉⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠈⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠛⠉⠁⠀⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠀⠀⠀⠀⠙⠿⠿⠿⠻⠿⠿⠟⠿⠛⠉⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⣴⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠀⠀⢰⣹⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣭⣷⠀⠀⠀⠸⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠀⠀⠈⠉⠀⠀⠤⠄⠀⠀⠀⠉⠁⠀⠀⠀⠀⢿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢾⣿⣷⠀⠀⠀⠀⡠⠤⢄⠀⠀⠀⠠⣿⣿⣷⠀⢸⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠉⠀⠀⠀⠀⠀⢄⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠉⠉⠁⠀⠀⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃

🟦🟦🟨🧿🟨🧿🟨🟦🟦
🟦✋🟨🟨👅🟨🟨👍🟦
🟦🟦🟨🟨🟨🟨🟨🟦🟦
🟦🟦🟫🟫🔳🟫🟫🟦🟦
🟦🟦🟦👞🟦👞🟦🟦🟦⠀⠀
< ̄`ヽ、    / ̄>
 ゝ、 \ /⌒ヽ,ノ /´
  ゝ、 `( ( ͡° ͜ʖ ͡°) /
   >   ,ノ 
   ∠_,,,/´”
I b e l i e v e I c a n f l y⠀

🌕
🌖
🌗
🌘
🌑
🌒
🌓
🌔
🌕
🌖
🌗
🌘
🌑
🌒
🌓
🌔
🌕
🌖
🌕
🌖
🌗
🌘
🌑
🌒
🌓
🌔
🌕
🌖
🌗
🌘
🌑
🌒
🌓
🌔
🌕
🌖
🌗
🌘
🌑
🌒
🌓
🌔
🌕
🌖
🌗
🌘
🌑
🌒
🌓
🌔
🌕
🌖
🌗
🌘
🌑
🌒
🌓
🌔
🌕
🌖
🌗
🌘
🌑
🌒
🌓
🌔
🌕
🌖
🌗
🌘
🌑
🌒
🌓
🌔
🌕
🌖
🌗
🌘
🌑⠀
________________________________________________

─────────────────────░██░▇▆▅▄▃▂
────────────────────░█▓▓█░▇▆▅▄▃▂
───────────────────░█▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
──────────────────░█▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
─────────────────░█▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
──────────░░░───░█▓▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
─────────░███░──░█▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
───────░██░░░██░█▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
──────░█░░█░░░░██▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
────░██░░█░░░░░░█▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
───░█░░░█░░░░░░░██▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
──░█░░░░█░░░░░░░░█▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
──░█░░░░░█░░░░░░░░█▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
──░█░░█░░░█░░░░░░░░█▓▓█░▇▆▅▄▃▂
─░█░░░█░░░░██░░░░░░█▓▓█░▇▆▅▄▃▂
─░█░░░░█░░░░░██░░░█▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
─░█░█░░░█░░░░░░███▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
░█░░░█░░░██░░░░░█▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
░█░░░░█░░░░█████▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
░█░░░░░█░░░░░░░█▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
░█░█░░░░██░░░░█▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
─░█░█░░░░░████▓▓▓▓██░▇▆▅▄▃▂
─░█░░█░░░░░░░█▓▓██▓█░▇▆▅▄▃▂
──░█░░██░░░██▓▓█▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
───░██░░███▓▓██▓█▓▓█░▇▆▅▄▃▂
────░██▓▓▓███▓▓▓█▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
──────░█▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
──────░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░▇▆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
───▄▀▀▀▄▄▄▄▄▄▄▀▀▀▄───
───█▒▒░░░░░░░░░▒▒█───
────█░░█░░░░░█░░█────
─▄▄──█░░░▀█▀░░░█──▄▄─
█░░█─▀▄░░░░░░░▄▀─█░░█
█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
█░░╦─╦╔╗╦─╔╗╔╗╔╦╗╔╗░░█
█░░║║║╠─║─║─║║║║║╠─░░█
█░░╚╩╝╚╝╚╝╚╝╚╝╩─╩╚╝░░█

......⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛
......⬛🟥◼🟥🟥🟥◼🟥⬛
......⬛🟥🟥⬛🟥⬛🟥🟥⬛
......⬛🟥🟥⬛⬛⬛🟥🟥⬛
......⬛🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥⬛
......⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛
-⬛⬛⬛🟩🟩🟩🟩🟩⬛⬛⬛
-⬛🟩⬛🟩🟩🟩🟩🟩⬛🟩⬛
-⬛🟩⬛🟩🟦🟦🟦🟩⬛🟩⬛
-⬛🟩⬛🟩🟩🟦🟩🟩⬛🟩⬛
-⬛🟩⬛🟩🟩🟦🟩🟩⬛🟩⬛
-⬛🟥⬛🟩🟩🟩🟩🟩⬛🟥⬛
-⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛
...........⬛🟦🟦⬛🟦🟦⬛
...........⬛🟦🟦⬛🟦🟦⬛
...........⬛🟦🟦⬛🟦🟦⬛
...........⬛🟦🟦⬛🟦🟦⬛
......⬛⬛⬛⬛⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
⬛️⬛️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬛️⬛️
⬛️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬛️
⬛️⬜️⬜️⬛️⬛️⬛️⬜️⬜️⬜️⬜️⬛️⬛️⬛️⬜️⬜️⬛️
⬛️⬜️⬛️⬛️⬛️⬛️⬜️⬜️⬜️⬜️⬛️⬛️⬛️⬛️⬜️⬛️
⬛️⬜️⬛️🟥🟥⬛️⬜️⬜️⬜️⬜️⬛️🟥🟥⬛️⬜️⬛️
⬛️⬛️⬛️🟥🟥⬛️⬜️⬜️⬜️⬜️⬛️🟥🟥⬛️⬛️⬛️
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬜️⬜️⬜️⬜️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
⬛️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬛️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬛️
⬛️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬛️
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
Minecraft ghast and player
......🟥🟥🟥🟥🟥🟥
....🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
....🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
....🟥🟦🟦🟦⬜⬜🟥
....🟥🟦🟦🟦🟦⬜🟥
....🟥🟦🟦🟦🟦🟦🟥
....🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
....🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
....🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
....🟥🟥🟥.....🟥🟥🟥
....🟥🟥🟥.....🟥🟥🟥
░░░░░░░░░░░░▄███▄▄▄░░░░░░░
░░░░░░░▄▄▄██▀▀▀▀███▄░░░░░░
░░░░░▄▀▀░░░░░░░░░░░▀█░░░░░
░░▄▄▀░░░░░░░░░░░░░░░▀█░░░░
░░█░░░░░▀▄░░▄▀░░░░░░░░█░░░
░░▐██▄░░▀▄▀▀▄▀░░▄██▀░▐▌░░░
░░█▀█░▀░░░▀▀░░░▀░█▀░░▐▌░░░
░░█░░▀▐░░░░░░░░▌▀░░░░░█░░░yee
░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░
░░█░░▀▄░░░░▄▀░░░░░░░░█░░░░
░░█░░░░░░░░░░░▄▄░░░░█░░░░░
░░░█▀██▀▀▀▀██▀░░░░░░█░░░░░
░░░█░░▀████▀░░░░░░░█░░░░░░
░░░░█░░░░░░░░░░░░▄█░░░░░░░
░░░░░██░░░░░█▄▄▀▀░█░░░░░░░
░░░░░░▀▀█▀▀▀▀░░░░░░█░░░░░░
░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░█░░░░░
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄░░▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▌░░▒▒▒▒
▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄███▀░░░░▒▒▒
▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████░▄█░░░░▒▒
▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄████████▀░░░░▒▒
▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████░░░░░░░▒
▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████▌░░░░░░░▒
▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████░░░░░░░░▒
▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████▌░░░░░░░░▒
▒░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄██████████████▌░░░░░░░░▒
▒░░░░░░░░░░░▄▄███████████████████▌░░░░░░░░░▒
▒░░░░░░░░░▄██████████████████████▌░░░░░░░░░▒
▒░░░░░░░░████████████████████████░░░░░░░░░░▒
▒█░░░░░▐██████████▌░▀▀███████████░░░░░░░░░░▒
▐██░░░▄██████████▌░░░░░░░░░▀██▐█▌░░░░░░░░░▒▒
▒██████░█████████░░░░░░░░░░░▐█▐█▌░░░░░░░░░▒▒
▒▒▀▀▀▀░░░██████▀░░░░░░░░░░░░▐█▐█▌░░░░░░░░▒▒▒
▒▒▒▒▒░░░░▐█████▌░░░░░░░░░░░░▐█▐█▌░░░░░░░▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒░░░░███▀██░░░░░░░░░░░░░█░█▌░░░░░░▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒░▐██░░░██░░░░░░░░▄▄████████▄▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▌░░░░█▄░░░░░░▄███████████████████
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐██▒▒░░░██▄▄███████████████████████
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐██▒▒▄████████████████████████████
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄████████████████████████████
🟥⬜️🟥⬜️🟥
⬜️
🟥
⬜️
🟥
⬜️
⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️
🟫⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️🟫
🟫🟫⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️🟫🟫
🟫🟫🟫⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️🟫🟫🟫
🟫🟫🟫🟫⬜️⬜️⬜️🟫🟫🟫🟫
🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫
🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫
🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫
🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫
🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫🟫

That’s a coconut cube! :)

👽 this is bart the alien.
| I | copy and paste him because he wants to meet every anime maker animator!!
/ \

╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱
╱╱┏╮╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱
╱╱┃┃╱╱╱┳╱┓┳╭┫┳┓
▉━╯┗━╮╱┃╱┃┣┻╮┣╱
▉┈┈┈┈┃╱┻┛┛┻╱┻┻┛
▉╮┈┈┈┃╱╱╱╱╱╱╱╱╱
╱╰━━━╯╱╱╱╱╱╱╱╱╱

⣿⠏⢸⠿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⠀⠀⠀
⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⣀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⣀⡀⠀⠀⠀⠀
⡇⠀⣀⣤⣤⣤⣴⣶⣶⣶⣶⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣶⣶⣶⣤⣤⣤⣀
⣩⣿⡿⠟⣿⣿⣿⣿⣿⣯⠙⠳⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢿⣿⣿⣿⣯⠙⠻⢿
⠹⣿⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢈
⡀⠈⠂⡀⣙⢩⢿⡿⠝⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠃⠻⣿⠃⠀⢀⡘
⣿⣶⣤⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠉⠉⠉⠉⠁⠰⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠂⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⢷⣶⣶⠶⠟⠋⠙⢶⣤⣴⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼
⣮⡂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣾⣿

___________________________________¶¶¶¶
________________________¶¶¶¶____¶¶¶¶11¶
________________________¶¶1¶¶_¶¶¶¶1111¶
_______________________¶¶111¶¶¶1111111¶
___________________¶¶¶_¶1111¶¶1111111¶
___________________¶11¶¶111¶¶111111¶¶
___________________¶11¶1111¶111111¶¶
__________________¶¶11¶111¶111111¶¶
__________________¶11¶111¶¶111111¶
__________________¶11¶111¶1111111¶
_________________¶11¶111¶11111111¶
_________________¶1¶111¶¶1111111¶¶
________________¶1¶¶111¶1111111¶¶
_______________¶¶1¶111¶1111111¶¶
_______________¶¶¶111¶11111111¶
______________¶¶¶11¶¶111111111¶
______________¶¶11¶¶111111¶¶¶1¶¶
_____________¶11¶¶1111111¶111111¶¶
___________¶¶¶¶¶1111111¶¶11111111¶¶¶
__________¶¶¶1111111¶¶1111111111111¶¶¶
_________¶¶111111¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶
_________¶111111¶¶1111111111111111111111¶¶¶
_________¶111111¶1111111111¶¶¶1111111111111¶
________¶11111111111111111¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶
_______¶¶111111111111111¶¶¶________¶111111¶¶
_______¶11111111111¶¶¶¶¶¶__________¶111111¶
______¶¶11111111111¶¶_____________¶¶11111¶¶
______¶111111111111¶______________¶¶11111¶
_____¶¶111111111111¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶1111111111111¶________________¶¶¶111111¶¶¶¶
_____¶1111111111111¶¶_____________¶¶¶111111¶¶¶11¶
____¶¶1111111111111¶¶¶_________¶¶¶1111111¶¶11111¶
____¶1111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶1111¶¶
____¶111111111111111111¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶¶
___¶111111111111111111111111111111111111111¶¶¶
__¶111111111111111111111111111111111111111¶¶
¶¶11111111111111111111111111111111111111¶¶¶
111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶
111111111111111111111111111111¶¶¶¶
1111111111111111111111111111¶¶¶
111111111111111111111111111¶¶
1111111111111111111111111¶¶
111111111111111111111111¶¶
1111111111111111111111¶¶
111111111111111111¶¶¶¶
111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
111111¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶

😁 this is erik say hi for him
/|\
/ \
Make erik famous. Copy & Paste erik Everywhere so he can explore anime maker.
.
.
_____________________🟢
___________________⚫🟢
________________⚫__🟢
______⚫____⚫
___⚫____⚫________🟢
⚫________⚫
________⚫
_____⚫_____________🟢
__⚫________________🦠

   \ ', !-─‐- / /´
   /`ー'  L//`ヽ、
   / /, /| , ,  ',
  イ / /-‐/ i L_ ハ ヽ! i
  レ ヘ 7イ`ト レ'ァ-ト、!ハ| |
   !,/7 '💮'  💮ソ|  |  
   |.从" _  ,,,, / |./
   レ'| i>.、,,__ _,.イ /  
   / k_7_/レ'ヽ,_-_
    /i 〈|/ i 2,.\_\
   / i: 2^/ヘ!___\|\
    ヽ>、ハ  _,.ヘ、! <__._\.\
   〈//`T´', \- 7ー!'...,,,'"○
   レ'ヽL__|___i,___,ノ

● ¸ .  ★ 
° :.  * • ○ ° ★ . * . 
 ★  .  ° . .  ★  
° °☆ ¸. ● .  ★ ★
° . *  ° . °☆ . * ● ¸ .
★ ° . *  ° . °☆ . * ● ¸
.  ★ ° :.  * • ○ ° ★ 
. * . d ★ ° :.
═════════💜═╮
🇮 🇱‌🇴‌🇻‌🇪 🇾‌🇴‌🇺
╰═💜═════════╯


⣴⣿⡿⠛⠉⠙⠛⠛⠛⠛⠻⢿⣿⣷⣤⡀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣀⠈⢻⣿⣿⡄⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⡏⠀⠀⠀⣠⣶⣾⣿⣿⣿⠿⠿⠿⢿⣿⣿⣿⣄⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠁⠀⠀⢰⣿⣿⣯⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠙⢿⣷⡄⠀
⠀⠀⣀⣤⣴⣶⣶⣿⡟⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣷⠀
⠀⢰⣿⡟⠋⠉⣹⣿⡇⠀⠀⠀⠘⣿⣿⣿⣿⣷⣦⣤⣤⣤⣶⣶⣶⣶⣿⣿⣿⠀
⠀⢸⣿⡇⠀⠀⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠀
⠀⣸⣿⡇⠀⠀⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠻⠿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⠿⠛⢻⣿⡇⠀⠀
⠀⣿⣿⠁⠀⠀⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣧⠀⠀
⠀⣿⣿⠀⠀⠀⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⠀⠀
⠀⣿⣿⠀⠀⠀⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⠀⠀
⠀⢿⣿⡆⠀⠀⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⡇⠀⠀
⠀⠸⣿⣧⡀⠀⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠃⠀⠀
⠀⠀⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠀⣰⣿⣿⣷⣶⣶⣶⣶⠶⠀⢠⣿⣿⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⡇⠀⣽⣿⡏⠁⠀⠀⢸⣿⡇⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⡇⠀⢹⣿⡆⠀⠀⠀⣸⣿⠇⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢿⣿⣦⣄⣀⣠⣴⣿⣿⠁⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣿⡿⠏⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠛⠻⠿⠿⠿⠿⠋:
SUS AGAIN

/> フ I like this cat.
 | _ _ l This cat is chill.
/` ミ_xノ
/   |

Nᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ: Nirvana - smells like teen spirit
────⚪️──────────────
◄◄⠀▐▐ ⠀►►⠀⠀ ⠀ 1:14 / 4:38 ───○ 🔊⠀ ᴴᴰ ⚙

░ ░ ░ ███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄
▂▄▅███████▅▄▃▂ l█████████████

(く__,.ヘヽ.  / ,ー、 〉
   \ ', !-─‐-i / /´
   /`ー'  L//`ヽ、
   / /, /| , , 💢 ',
  イ / /-‐/ i L_ ハ ヽ! i
  レ ヘ 7イ`ト レ'ァ-ト、!ハ| |
   !,/7 ===  ´. ====|  | 
   |.从"  v ,,,, / |./  |
   レ'| i>.、,,__ _,.イ / .i |
   レ'| | / k_7_/レ'ヽ, ハ. |
    | |/i 〈|/ i ,.ヘ | i |
   .|/ / i:  ヘ! \ |
   🔧 kヽ>、ハ  _,.ヘ、  /、!
    !'〈//`T´', \ `'7'ーr'
    レ'ヽL__|___i,___,ンレ|ノ
     ト-,/ |__!

|-----------------●]-----------------------------------|
2:18 🔉---●----------------------]

|____==________==_____|
| |/\____/\| |
| | • • | |
( \ - ( )
\ __|__ /
\ __|__ /
/___|___\
| \ |
| | |
|___|____|
/__ / __ |

. :::::::::
._____________ :::::::::::::::::::
.__________ :: / \ ::
. __________:: O O ::
. :: ____ :: @
. ___________ ::: ::: :::
.::::::::::::::::. :::
.____________: : :::
@::::::::::::::::: : ::::::::::::::
.. : :
. : :
: :
. . .::::::::::::::::::.
: :
: :
: :
. : :
... : :
.::::: :::::.
.
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers
Poggers

☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️🌺🌺☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️
☁️☁️☁️☁️☁️🌺❤️❤️❤️❤️🌺☁️☁️☁️☁️☁️
☁️☁️☁️☁️☁️❤️💛💛💛💛❤️☁️☁️☁️☁️☁️
☁️☁️☁️🌺❤️💛💚💚💚💚💛❤️🌺☁️☁️☁️
☁️☁️☁️❤️💛💚💙💙💙💙💚💛❤️☁️☁️☁️
☁️🌺❤️💛💚💙💜💜💜💜💙💚💛❤️🌺☁️
☁️❤️💛💚💙💜🌺🌺🌺🌺💜💙💚💛❤️☁️
❤️💛💚💙💜🌺☁️☁️☁️☁️🌺💜💙💚💛❤️
Wow a rianbow

∧_∧
 ( ・∀・)
 ⊂ ⊂ )
  ( ( ( 
 (_(_)

  ∧_∧
 ( ・∀・)
  ( U つ
  ) ) )
(_)_)

∧_∧ 
( ・∀・)
⊂_へ つ
 (_)|
彡 (_)

♥_____♥_♥_____♥__
_♥______♥______♥__
__♥_____/______♥__
___♥____\_____♥___
____♥___/___♥_____
______♥_\_♥_______
________♥_________

Wall of stuff I made:

⊂_ヽ
\\ Λ_Λ
\( ˇωˇ)
> ⌒ヽ
/ へ\
/ / \\
レ ノ ヽ_つ
/ /
( (ヽ
| |、\
| 丿 \ ⌒)
| | ) /
ノ ) Lノ
(_/

▼ ̄>-―-< ̄▼
Y Y
/ / ๑⚈ ․̫ ⚈๑)
\ | つ ❤️💖💝💛💚💙💜

。◎∧_∧☆∂o
。○(*゚ー゚)◇☆
◎| ̄∪∪ ̄ ̄|
/☆|Be Happy!|

i
⊂_ヽ
\\ do
\( ͡° ͜ʖ ͡°)
> ⌒ヽ
/ へ\
/ / \\care
レ ノ ヽ_つ
/ /
/ /|
( (ヽ
| |、\
| 丿 \ ⌒)
| | ) /
ノ ) Lノ
(_/

❤️ ∩_∩
(„• ֊ •„)❤️
┏━∪∪━━━━━┓
♡ Kawaii 。 ♡

(\_(\ 🍓。・゚♡゚・。🍒。・゚♡゚・。🌹
(。- .•) 💕Happy Day💕
o_(“)(“) 🌹。・゚♡゚・。🍒。・゚♡゚・。🍓

...❤❤❤❤❤...............💛💛💛💛💛
..❤❤❤❤❤❤..........💛💛💛💛💛💛
..❤❤❤❤❤❤..........💛💛💛💛💛💛
..❤❤❤💙💙💙..........💙💙💙💛💛💛
..❤❤❤💙💙💙..........💙💙💙💛💛💛
..❤❤❤❤❤❤..........💛💛💛💛💛💛
..❤❤❤❤❤❤..........💛💛💛💛💛💛
..❤❤.........❤❤...........💛💛.........💛💛
..❤❤.........❤❤...........💛💛.........💛💛

(👁👄👁)
....../T\
......./\

;-;

;w;

┳┻
┻┳|
┳┻|ヘミ∧?!
┻┳|・ο・)
┳┻|⊂ノ 
┻┳|J

▄▄
──█───▀─▐▌──▐▌─▀▀──▐█─────▀─▐▌──▐▌─█▀
─▐▌──────▀▄▄▀──────▐█▄▄──────▀▄▄▀──▐▌
─█────────────────────▀█────────────█
▐█─────────────────────█▌───────────█
▐█─────────────────────█▌───────────█
─█───────────────█▄───▄█────────────█
─▐▌───────────────▀███▀────────────▐▌
──█──────────▀▄───────────▄▀───────█
───█───────────▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄▀────────

I😉l.
I
/\
This is Tim it's his birthday 🎉 copy and paste him every where so he a explore anim makerype

。  •  ゚ 。
 .  .   .   。  。 .
 .  。 ඞ 。 . •
Red was the imposter

DabDabDabDabDabDabDabDab
DabDabDAB
DABDAB
DAB
DAB
DAB
DAB
DAB
DAB

HEROBRINE

;m;

╱▏┈┈┈┈┈┈▕╲▕╲┈┈┈
▏▏┈┈┈┈┈┈▕▏▔▔\┈┈
▏╲┈┈┈┈┈┈╱┈0 ┈0╲┈
╲▏▔▔▔▔▔▔╯╯╰┳━━▀
┈▏╯╯╯╯╯╯╯╯╱┃┈┈┈
┈┃┏┳┳━━━┫┣┳┃┈┈┈
┈┃┃┃┃┈┈┈┃┃┃┃┈┈┈
┈┗┛┗┛┈┈┈┗┛┗┛┈

😀😃😄😁😆😅🤣😂🙂🙃😉😊😇🥰😍🤩😘😗☺️😚😙😋😛😜🤪😝🤑🤗🤭🤫🤔🤐🤨😐😑😶😏😒🙄😬🤥😌😔😪🤤😴😷🤒🤕🤢🤮🤧🥵🥶🥴😵🤯🤠🥳😎🤓🧐😕😟🙁☹️😮😯😲😳🥺😦😧😨😰😥😢😭😱😖😣😞😓😩😫🥱😤😡😠🤬😈👿💀☠️💩🤡👹👺👻👽👾🤖😺😸😹😻😼😽🙀😿😾🙈🙉🙊💋💌💘💝💖💗💓💞💕💟❣️💔❤️🧡💛💚💙💜🤎🖤🤍💯💢💥💫💦💨🕳️💣💬👁️‍🗨️🗨️🗯️💭💤👋🤚🖐️✋🖖👌🤏✌️🤞🤟🤘🤙👈👉👆🖕👇☝️👍👎✊👊🤛🤜👏🙌👐🤲🤝🙏✍️💅🤳💪🦾🦿🦵🦶👂🦻👃🧠🦷🦴👀👁️👅👄👶🧒🧑👱👱‍♂️👱‍♀️🧔👨‍🦰👩‍🦰👨‍🦱👩‍🦱👨‍🦳👩‍🦳👨‍🦲👩‍🦲🧓🙍🙍‍♂️🙍‍♀️🙎🙎‍♂️🙎‍♀️🙅🙅‍♂️🙅‍♀️🙆🙆‍♂️🙆‍♀️💁💁‍♂️💁‍♀️🙋🙋‍♂️🙋‍♀️🧏🧏‍♂️🧏‍♀️🙇🙇‍♂️🙇‍♀️🤦🤦‍♂️🤦‍♀️🤷🤷‍♂️🤷‍♀️👨‍⚕️👩‍⚕️👨‍🎓👩‍🎓👨‍🏫👩‍🏫👨‍⚖️👩‍⚖️👨‍🌾👩‍🌾👨‍🍳👩‍🍳👨‍🔧👩‍🔧👨‍🏭👩‍🏭👨‍💼👩‍💼👨‍🔬👩‍🔬👨‍💻👩‍💻👨‍🎤👩‍🎤👨‍🎨👩‍🎨👨‍✈️👩‍✈️👨‍🚀👩‍🚀👨‍🚒👩‍🚒👮👮‍♂️👮‍♀️🕵️🕵️‍♂️🕵️‍♀️💂💂‍♂️💂‍♀️👷👷‍♂️👷‍♀️🤴👸👳👳‍♂️👳‍♀️👲🧕🤵👰🤰🤱👼🎅🤶🦸🦸‍♂️🦸‍♀️🦹🦹‍♂️🦹‍♀️🧙🧙‍♂️🧙‍♀️🧚🧚‍♂️🧚‍♀️🧛🧛‍♂️🧛‍♀️🧜🧜‍♂️🧜‍♀️🧝🧝‍♂️🧝‍♀️🧞🧞‍♂️🧞‍♀️🧟🧟‍♂️🧟‍♀️💆💆‍♂️💆‍♀️💇💇‍♂️💇‍♀️🚶🚶‍♂️🚶‍♀️🧍🧍‍♂️🧍‍♀️🧎🧎‍♂️🧎‍♀️👨‍🦯👩‍🦯👨‍🦼👩‍🦼👨‍🦽👩‍🦽🏃🏃‍♂️🏃‍♀️💃🕺🕴️👯👯‍♂️👯‍♀️🧖🧖‍♂️🧖‍♀️🧗🧗‍♂️🧗‍♀️🤺🏇⛷️🏂🏌️🏌️‍♂️🏌️‍♀️🏄🏄‍♂️🏄‍♀️🚣🚣‍♂️🚣‍♀️🏊🏊‍♂️🏊‍♀️⛹️⛹️‍♂️⛹️‍♀️🏋️🏋️‍♂️🏋️‍♀️🚴🚴‍♂️🚴‍♀️🚵🚵‍♂️🚵‍♀️🤸🤸‍♂️🤸‍♀️🤼🤼‍♂️🤼‍♀️🤽🤽‍♂️🤽‍♀️🤾🤾‍♂️🤾‍♀️🤹🤹‍♂️🤹‍♀️🧘🧘‍♂️🧘‍♀️🛀🛌🧑‍🤝‍🧑👭👫👬👩‍❤️‍💋‍👨👨‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👩‍❤️‍👩👨‍👩‍👦👨‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧👨‍👨‍👦👨‍👨‍👧👨‍👨‍👧‍👦👨‍👨‍👦‍👦👨‍👨‍👧‍👧👩‍👩‍👦👩‍👩‍👧👩‍👩‍👧‍👦👩‍👩‍👦‍👦👩‍👩‍👧‍👧👨‍👦👨‍👦‍👦👨‍👧👨‍👧‍👦👨‍👧‍👧👩‍👦👩‍👦‍👦👩‍👧👩‍👧‍👦👩‍👧‍👧🗣️👤👥👣

🐵🐒🦍🦧🐶🐕🦮🐕‍🦺🐩🐺🦊🦝🐱🐈🦁🐯🐅🐆🐴🐎🦄🦓🦌🐮🐂🐃🐄🐷🐖🐗🐽🐏🐑🐐🐪🐫🦙🦒🐘🦏🦛🐭🐁🐀🐹🐰🐇🐿️🦔🦇🐻🐨🐼🦥🦦🦨🦘🦡🐾🦃🐔🐓🐣🐤🐥🐦🐧🕊️🦅🦆🦢🦉🦩🦚🦜🐸🐊🐢🦎🐍🐲🐉🦕🦖🐳🐋🐬🐟🐠🐡🦈🐙🐚🐌🦋🐛🐜🐝🐞🦗🕷️🕸️🦂🦟🦠💐🌸💮🏵️🌹🥀🌺🌻🌼🌷🌱🌲🌳🌴🌵🌾🌿☘️🍀🍁🍂🍃

🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🥭🍎🍏🍐🍑🍒🍓🥝🍅🥥🥑🍆🥔🥕🌽🌶️🥒🥬🥦🧄🧅🍄🥜🌰🍞🥐🥖🥨🥯🥞🧇🧀🍖🍗🥩🥓🍔🍟🍕🌭🥪🌮🌯🥙🧆🥚🍳🥘🍲🥣🥗🍿🧈🧂🥫🍱🍘🍙🍚🍛🍜🍝🍠🍢🍣🍤🍥🥮🍡🥟🥠🥡🦀🦞🦐🦑🦪🍦🍧🍨🍩🍪🎂🍰🧁🥧🍫🍬🍭🍮🍯🍼🥛☕🍵🍶🍾🍷🍸🍹🍺🍻🥂🥃🥤🧃🧉🧊🥢🍽️🍴🥄🔪🏺

🌍🌎🌏🌐🗺️🗾🧭🏔️⛰️🌋🗻🏕️🏖️🏜️🏝️🏞️🏟️🏛️🏗️🧱🏘️🏚️🏠🏡🏢🏣🏤🏥🏦🏨🏩🏪🏫🏬🏭🏯🏰💒🗼🗽⛪🕌🛕🕍⛩️🕋⛲⛺🌁🌃🏙️🌄🌅🌆🌇🌉♨️🎠🎡🎢💈🎪🚂🚃🚄🚅🚆🚇🚈🚉🚊🚝🚞🚋🚌🚍🚎🚐🚑🚒🚓🚔🚕🚖🚗🚘🚙🚚🚛🚜🏎️🏍️🛵🦽🦼🛺🚲🛴🛹🚏🛣️🛤️🛢️⛽🚨🚥🚦🛑🚧⚓⛵🛶🚤🛳️⛴️🛥️🚢✈️🛩️🛫🛬🪂💺🚁🚟🚠🚡🛰️🚀🛸🛎️🧳⌛⏳⌚⏰⏱️⏲️🕰️🕛🕧🕐🕜🕑🕝🕒🕞🕓🕟🕔🕠🕕🕡🕖🕢🕗🕣🕘🕤🕙🕥🕚🕦🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘🌙🌚🌛🌜🌡️☀️🌝🌞🪐⭐🌟🌠🌌☁️⛅⛈️🌤️🌥️🌦️🌧️🌨️🌩️🌪️🌫️🌬️🌀🌈🌂☂️☔⛱️⚡❄️☃️⛄☄️🔥💧🌊

🎃🎄🎆🎇🧨✨🎈🎉🎊🎋🎍🎎🎏🎐🎑🧧🎀🎁🎗️🎟️🎫🎖️🏆🏅🥇🥈🥉⚽⚾🥎🏀🏐🏈🏉🎾🥏🎳🏏🏑🏒🥍🏓🏸🥊🥋🥅⛳⛸️🎣🤿🎽🎿🛷🥌🎯🪀🪁🎱🔮🧿🎮🕹️🎰🎲🧩🧸♠️♥️♦️♣️♟️🃏🀄🎴🎭🖼️🎨🧵🧶

👓🕶️🥽🥼🦺👔👕👖🧣🧤🧥🧦👗👘🥻🩱🩲🩳👙👚👛👜👝🛍️🎒👞👟🥾🥿👠👡🩰👢👑👒🎩🎓🧢⛑️📿💄💍💎🔇🔈🔉🔊📢📣📯🔔🔕🎼🎵🎶🎙️🎚️🎛️🎤🎧📻🎷🎸🎹🎺🎻🪕🥁📱📲☎️📞📟📠🔋🔌💻🖥️🖨️⌨️🖱️🖲️💽💾💿📀🧮🎥🎞️📽️🎬📺📷📸📹📼🔍🔎🕯️💡🔦🏮🪔📔📕📖📗📘📙📚📓📒📃📜📄📰🗞️📑🔖🏷️💰💴💵💶💷💸💳🧾💹✉️📧📨📩📤📥📦📫📪📬📭📮🗳️✏️✒️🖋️🖊️🖌️🖍️📝💼📁📂🗂️📅📆🗒️🗓️📇📈📉📊📋📌📍📎🖇️📏📐✂️🗃️🗄️🗑️🔒🔓🔏🔐🔑🗝️🔨🪓⛏️⚒️🛠️🗡️⚔️🔫🏹🛡️🔧🔩⚙️🗜️⚖️🦯🔗⛓️🧰🧲⚗️🧪🧫🧬🔬🔭📡💉🩸💊🩹🩺🚪🛏️🛋️🪑🚽🚿🛁🪒🧴🧷🧹🧺🧻🧼🧽🧯🛒🚬⚰️⚱️🗿

🏧🚮🚰♿🚹🚺🚻🚼🚾🛂🛃🛄🛅⚠️🚸⛔🚫🚳🚭🚯🚱🚷📵🔞☢️☣️⬆️↗️➡️↘️⬇️↙️⬅️↖️↕️↔️↩️↪️⤴️⤵️🔃🔄🔙🔚🔛🔜🔝🛐⚛️🕉️✡️☸️☯️✝️☦️☪️☮️🕎🔯♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓⛎🔀🔁🔂▶️⏩⏭️⏯️◀️⏪⏮️🔼⏫🔽⏬⏸️⏹️⏺️⏏️🎦🔅🔆📶📳📴♀️♂️⚧✖️➕➖➗♾️‼️⁉️❓❔❕❗〰️💱💲⚕️♻️⚜️🔱📛🔰⭕✅☑️✔️❌❎➰➿〽️✳️✴️❇️©️®️™️#️⃣*️⃣0️⃣1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟🔠🔡🔢🔣🔤🅰️🆎🅱️🆑🆒🆓ℹ️🆔Ⓜ️🆕🆖🅾️🆗🅿️🆘🆙🆚🈁🈂️🈷️🈶🈯🉐🈹🈚🈲🉑🈸🈴🈳㊗️㊙️🈺🈵🔴🟠🟡🟢🔵🟣🟤⚫⚪🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛⬜◼️◻️◾◽▪️▫️🔶🔷🔸🔹🔺🔻💠🔘🔳🔲

🏁🚩🎌🏴🏳️🏳️‍🌈🏴‍☠️🇦🇨🇦🇩🇦🇪🇦🇫🇦🇬🇦🇮🇦🇱🇦🇲🇦🇴🇦🇶🇦🇷🇦🇸🇦🇹🇦🇺🇦🇼🇦🇽🇦🇿🇧🇦🇧🇧🇧🇩🇧🇪🇧🇫🇧🇬🇧🇭🇧🇮🇧🇯🇧🇱🇧🇲🇧🇳🇧🇴🇧🇶🇧🇷🇧🇸🇧🇹🇧🇻🇧🇼🇧🇾🇧🇿🇨🇦🇨🇨🇨🇩🇨🇫🇨🇬🇨🇭🇨🇮🇨🇰🇨🇱🇨🇲🇨🇳🇨🇴🇨🇵🇨🇷🇨🇺🇨🇻🇨🇼🇨🇽🇨🇾🇨🇿🇩🇪🇩🇬🇩🇯🇩🇰🇩🇲🇩🇴🇩🇿🇪🇦🇪🇨🇪🇪🇪🇬🇪🇷🇪🇸🇪🇹🇪🇺🇫🇮🇫🇯🇫🇰🇫🇲🇫🇴🇫🇷🇬🇦🇬🇧🇬🇩🇬🇪🇬🇫🇬🇬🇬🇭🇬🇮🇬🇱🇬🇲🇬🇳🇬🇵🇬🇶🇬🇷🇬🇸🇬🇹🇬🇺🇬🇼🇬🇾🇭🇰🇭🇲🇭🇳🇭🇷🇭🇹🇭🇺🇮🇨🇮🇩🇮🇪🇮🇱🇮🇲🇮🇳🇮🇴🇮🇶🇮🇷🇮🇸🇮🇹🇯🇪🇯🇲🇯🇴🇯🇵🇰🇪🇰🇬🇰🇭🇰🇮🇰🇲🇰🇳🇰🇵🇰🇷🇰🇼🇰🇾🇰🇿🇱🇦🇱🇧🇱🇨🇱🇮🇱🇰🇱🇷🇱🇸🇱🇹🇱🇺🇱🇻🇱🇾🇲🇦🇲🇨🇲🇩🇲🇪🇲🇫🇲🇬🇲🇭🇲🇰🇲🇱🇲🇲🇲🇳🇲🇴🇲🇵🇲🇶🇲🇷🇲🇸🇲🇹🇲🇺🇲🇻🇲🇼🇲🇽🇲🇾🇲🇿🇳🇦🇳🇨🇳🇪🇳🇫🇳🇬🇳🇮🇳🇱🇳🇴🇳🇵🇳🇷🇳🇺🇳🇿🇴🇲🇵🇦🇵🇪🇵🇫🇵🇬🇵🇭🇵🇰🇵🇱🇵🇲🇵🇳🇵🇷🇵🇸🇵🇹🇵🇼🇵🇾🇶🇦🇷🇪🇷🇴🇷🇸🇷🇺🇷🇼🇸🇦🇸🇧🇸🇨🇸🇩🇸🇪🇸🇬🇸🇭🇸🇮🇸🇯🇸🇰🇸🇱🇸🇲🇸🇳🇸🇴🇸🇷🇸🇸🇸🇹🇸🇻🇸🇽🇸🇾🇸🇿🇹🇦🇹🇨🇹🇩🇹🇫🇹🇬🇹🇭🇹🇯🇹🇰🇹🇱🇹🇲🇹🇳🇹🇴🇹🇷🇹🇹🇹🇻🇹🇼🇹🇿🇺🇦🇺🇬🇺🇲🇺🇳🇺🇸🇺🇾🇺🇿🇻🇦🇻🇨🇻🇪🇻🇬🇻🇮🇻🇳🇻🇺🇼🇫🇼🇸🇽🇰🇾🇪🇾🇹🇿🇦🇿🇲🇿🇼🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🟨⬜️🟨⬜️🟨⬜️🟨
🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨
🟨⬛️🟨🟨🟨⬛️🟨
🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨
🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨
Copy and paste this if you are a true friend of SK

⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
⬛️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬛️
⬛️⬛️⬜️⬜️⬛️⬛️
⬛️⬜️⬜️⬜️⬜️⬛️
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
. ⬛️⬜️⬜️⬛️
. ⬛️⬜️⬜️⬛️
. ⬛️⬜️⬜️⬛️
. ⬛️⬛️⬛️⬛️
. ⬛️......... ⬛️
. ⬛️......... ⬛️
. ⬛️......... ⬛️

★ ° . *  ° . °☆ . * ● ¸ ★ ° . *  ° . °☆ . * ● ¸
.  ★ ° :. ★ * • ○ ° ★ 
. * .    . 
° . ● . ★ ° . *  ° . °☆
 . * ● ¸ .  ★ ° :●.  *
• ○ ° ★ . * .    .
 ° . ● . ★ ° . *  ° . 
°☆ . * ● ¸ .  ★ 
° :.  * • ○ ° ★ . * . 
 ★  .  ° . .  ★  
° °☆ ¸. ● .  ★ ★
° . *  ° . °☆ . * ● ¸ .
★ ° . *  ° . °☆ . * ● ¸
.  ★ ° :.  * • ○ ° ★ 
. * .  ★ ° :.☆
.  ★ ° :. ★ * • ○ ° ★ 
. * .    . 
° . ● . ★ ° . *  ° . °☆
 . * ● ¸ .  ★ ° :●.  *
• ○ ° ★ . * .    .
 ° . ● . ★ ° . *  ° . 
°☆ . * ● ¸ .  ★ 
° :.  * • ○ ° ★ . * . 
 ★  .  ° . .  ★  
° °☆ ¸. ● .  ★ ★
° . *  ° . °☆ . * ● ¸ .
★ ° . *  ° . °☆ . * ● ¸
.  ★ ° :.  * • ○ ° ★ 
. * .  ★ ° :.
Woohoo! Winter! ❄
_Π_____ 。 ˚ ˚
/______ / \。˚
| 田田 | 門| ˚

─────────▄────
───────▄▀▄▀───
─────▄▀▄▀─────
───▄▀▄▀───────
─▄▀▄▀─────────
▀▄▀▄──────────
──▀▄▀▄───▄────
────▀──▄▀▄▀▄──
─────▄▀▄▀─▀▄▀▄
───▄▀▄▀──▄▀▄▀─
─▄▀▄▀──▄▀▄▀───
▀▄▀▄─▄▀▄▀─────
──▀▄▀▄▀──▄────
────▀──▄▀▄▀───
─────▄▀▄▀──▄▀▄
───▄▀▄▀──▄▀▄▀─
─▄▀▄▀──▄▀▄▀───
▀▄▀▄─▄▀▄▀─────
──▀▄▀▄▀──▄────
────▀──▄▀▄▀▄──
─────▄▀▄▀─▀▄▀▄
───▄▀▄▀▄────▀─
─▄▀▄▀─▀▄▀─────
──▀▄▀▄────────
────▀▄▀▄──────
──────▀───────

   /> フ 
   | _ _|
  /`ミ _x 彡
   /   |
  / ヽ  ノ
 / ̄|  | | |
 | ( ̄ヽ__ヽ_)_)  ᘛ⁐̤ᕐᐷ

🟧
🟧
🟧
🟧
🟧🟧🟧

🟧🟧🟧
🟧. 🟧
🟧. 🟧
🟧. 🟧
🟧. 🟧
🟧🟧🟧

🟧
🟧
🟧
🟧
🟧
🟧🟧🟧

(__-_-_-_-_-_-__)

/> フ 
   | _ _|
  /`ミ _x 彡
   /   |
  / ヽ  ノcat reads a book
 / ̄|  | | | ______
 | ( ̄ヽ__ヽ_)_)||[__][__]||
/> フ 
   | O O|
  /`ミ _x 彡(mmeeoowwwrrr)
   /   |
  / ヽ  ノ
 / ̄|  | | |
 | ( ̄ヽ__ヽ_)_)

༎ຶ‿༎ຶ

Followers count
10✔️
20✔️
30✔️
40 ✔️
50 ✔️
60✔️
70✔️
80✔️
90✔️
100✔️
150✔️
200✔️
250✔️
300❌
Follow Goal - 300

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

/> フ 
   | _ _|
  /`ミ _x 彡
   /   |
  / ヽ  ノcat reads a book
 / ̄|  | | | ______
 | ( ̄ヽ__ヽ_)_)||[__][__]||

───
──────────████──███──────────────────
─────────█████─████──────────────────
────────███──███──████──███─────────
────────███──███──██████████────────
────────███────███──████──██────────
─────────████──████───███──██────────
──────────███────██────██──██────────
──────██████████──██──██──██────────
─────████████████─██──██──██────────
────███───────███─██──██──██────────
────███─████──███─██──██──██────────
───████─█████──██─██──██──██────────
───██████───██────██──────██────────
─████████───██────██─────███────────
─██────██───██───────────███────────
─██─────███─██───────────███────────
─████───██████───────────███────────
───██───█████────────────███────────
────███──███─────────────███────────
────███──────────────────███────────
────███─────────────────███─────────
─────████──────────────███──────────
──────███──────────────███──────────
────────███───────────███───────────
────────████──────────██────────────
──────────███─────────██────────────
─────────████████████████────────────
─────────████████████████────────────
───────

.........⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛
.....⬛🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪⬛
.....⬛🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪⬛
.....⬛🟪🟪🟪🟪⬛🟪🟪🟪🟪🟪⬛⬛
.....⬛🟪🟪⬛⬛🟪🟪🟪🟪⬛⬛⬛
.....⬛🟪🟪⬛⬛🟪🟪⬛🟪⬛⬛⬛
.....⬛🟪🟪🟪🟪🟪⬛🟪⬛🟪🟪⬛⬛
.....⬛🟪⬛🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪⬛🟪⬛
....⬛🟪🟪⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛🟪🟪⬛
..⬛🟪🟪⬛🟪🟪🟪🟪🟪🟪⬛⬛🟪🟪🟪⬛
⬛🟪🟪🟪⬛🟪🟪🟪🟪🟪⬛🟪⬛🟪🟪🟪⬛
⬛🟪🟪🟪⬛🟪🟪🟪🟪🟪⬛🟪⬛🟪🟪🟪⬛
.⬛🟪🟪🟪⬛🟪🟪🟪🟪🟪⬛🟪⬛🟪🟪🟪⬛
.⬛🟪🟪⬛🟪🟪🟪🟪🟪🟪⬛🟪⬛🟪🟪⬛
.⬛⬛⬛⬛🟪🟪🟪🟪🟪🟪⬛🟪⬛⬛⬛
......⬛🟪⬛🟪🟪🟪🟪🟪🟪⬛🟪⬛
......⬛🟪⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛🟪⬛
......⬛🟪⬛🟪🟪⬛🟪🟪⬛⬛🟪⬛
......⬛⬛⬛🟪🟪⬛🟪🟪⬛⬛⬛⬛
................⬛🟪🟪⬛🟪⬛
................⬛🟪🟪⬛🟪⬛
.................⬛🟪🟪⬛⬛
..................⬛🟪🟪⬛
...................⬛🟪🟪⬛
................⬛⬛🟪🟪⬛
......................⬛⬛⬛⬛

⬛⬛⬛⬛⬛⬛
⬛💜💜💜💜⬛
⬛💜💜💜💜⬛
⬛⬛⬛⬛⬛⬛
⬛💛💛💛💛⬛
⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛

⢀⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⣿⠿⠟⠛⠻⣿⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣆⣀⣀⠀⣿⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠻⣿⣿⣿⠅⠛⠋⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⢼⣿⣿⣿⣃⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣟⡿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣛⣛⣫⡄⠀⢸⣦⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣴⣾⡆⠸⣿⣿⣿⡷⠂⠨⣿⣿⣿⣿⣶⣦⣤⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣾⣿⣿⣿⣿⡇⢀⣿⡿⠋⠁⢀⡶⠪⣉⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⢸⣿⣷⣿⣿⣷⣦⡙⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣦⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⣿⣵⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⡁⠀

██████╗░░█████╗░░██████╗░
██╔══██╗██╔══██╗██╔════╝░
██████╔╝██║░░██║██║░░██╗░
██╔═══╝░██║░░██║██║░░╚██╗
██║░░░░░╚█████╔╝╚██████╔╝
╚═╝░░░░░░╚════╝░░╚═════╝░

╔═══╗──────╔═══╗
║╔═╗║──────║╔═╗║
║║─║╠═╗╔╦╗╔╣╚═╝║
║╚═╝║╔╗╬╣╚╝║╔═╗║
║╔═╗║║║║║║║║╚═╝║
╚╝─╚╩╝╚╩╩╩╩╩═══╝⠀⠀

________________________($$$$$$$$$)__________________________
_________________________($$$$$$$)___________________________
_______________________($$$$$$$$$$$)_________________________
__________________________($$$$$)____________________________
_____($)___________________($$$$$)___________________($)______
____($$)___________________($$$$$)___________________($$)_____
___($$)____________________($$$$$)____________________($$)____
__($$)_____________________($$$$$)_____________________($$)___
__($$$)____________________($$$$$)____________________($$$)___
___($$$$)__________________($$$$$)__________________($$$$)____
____($$$$$)________________($$$$$)________________($$$$$)_____
_____($$$$$)_______________($$$$$)_______________($$$$$)______
______($$$$$)____________($$$$$$$$$)____________($$$$$)_______
________($$$$$$$)______($$$$$$$$$$$$$)______($$$$$$$)_________
______($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)______
____________($$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$)____________
_______($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)______
_____________________($$$$$$$$$$$$$$$$$)_____________________
__________________________($$$$$$$)__________________________
________________________($$$$$$$$$$$)________________________
_______________________($$$_______$$$)_______________________
________________________($$$_____$$$)________________________
_____________________($____$$$_$$$____$)_____________________
______________________($$$$$$$^$$$$$$$)______________________
_________________________($$$$^$$$$)_________________________
__________________________($$$^$$$)__________________________
_______________________($__$$$^$$$__$)_______________________
________________________($$$$$^$$$$$)________________________
_________________________($$$$^$$$$)_________________________
____________________($____($$$^$$$)____$)____________________
____________________($$____$$$^$$$____$$)____________________
_____________________($$$$$$$$^$$$$$$$$)_____________________
________________________($$$$$^$$$$$)________________________
__________________________($$$^$$$)__________________________
_________________________($$$$^$$$$)_________________________
________________________($$$$$^$$$$$)________________________
_______________________($$$$$$^$$$$$$)_______________________
_______________________($$$$$$^$$$$$$)_______________________
_______________________($$$$$$^$$$$$$)_______________________
_______________________($$$$$$^$$$$$$)_______________________
_______________________($$$$$$^$$$$$$)_______________________
_______________________($$$$$$^$$$$$$)_______________________
_______________________($$$$$$^$$$$$$)_______________________
_______________________($$$$$$^$$$$$$)_______________________
________________________($$$$$^$$$$$)________________________
________________________($$$$$^$$$$$)________________________
________________________($$$$$^$$$$$)________________________
________________________($$$$$^$$$$$)________________________
________________________($$$$$^$$$$$)________________________
________________________($$$$$^$$$$$)________________________
________________________($$$$$^$$$$$)________________________
________________________($$$$$^$$$$$)________________________
________________________($$$$$^$$$$$)________________________
________________________($$$$$^$$$$$)________________________
_________________________($$$$^$$$$)_________________________
_________________________($$$$^$$$$)_________________________
_________________________($$$$^$$$$)_________________________
_________________________($$$$^$$$$)_________________________
_________________________($$$$^$$$$)_________________________
__________________________($$$^$$$)__________________________
__________________________($$$^$$$)__________________________
__________________________($$$^$$$)__________________________
___________________________($$^$$)___________________________
___________________________($$^$$)___________________________
___________________________($$^$$)___________________________
____________________________($^$)____________________________
____________________________($^$)____________________________
____________________________($$$)____________________________
_____________________________($)_______⠀⠀

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶11111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶11¶¶¶
¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶11¶¶¶
¶¶11111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶11¶¶¶
¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶
¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶
¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111¶
¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶
¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶11111111¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶11111111¶1111111111111111111¶¶¶
¶¶111111111111¶¶¶¶¶11111111¶1111111¶¶¶¶¶¶¶1111111¶
¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶
¶¶1111111¶¶¶11111¶¶11111111¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶11111111¶¶111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

......................⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛....................
.................⬛⬛🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦⬛⬛..............
.............⬛🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦⬛.........
...........⬛🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦⬛.......
.........⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛....
.......⬛⏹⏹🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️⬛..
.......⬛⏹⏹🆓️🆖️🟨🆓️🆓️🆓️🆓️🟨🆓️🆓️🆓️🆓️⬛..
.......⬛🆓️🆓️🆖️⏹🟨🆓️🆓️🆓️🆓️🟨🆓️🆓️🆓️🆓️⬛..
.......⬛⬛🆓️🆓️🟨🟨🆓️🆓️🆓️🆓️🟨🟨🆓️🆓️⬛⬛..
.........⬛⬛🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️⬛⬛....
............⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛......
..............⬛🟦🟦⬛🟦🟦⬛🟦🟦⬛🟦🟦⬛........
................⬛🟦⬛⬛🟦⬛⬛🟦⬛⬛🟦⬛..........
.....................⬛⬛🟦🟦🟦🟦🟦🟦⬛⬛..............
............................⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛.....................⠀⠀⠀
...................................................💛💛💛💛💛💛💛💛............................................
.......................................💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛.....................................
..............................💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛...............................
..........................💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛............................
......................💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛.......................
..................💛❤❤💛💛💛❤❤💛💛💛💛💛💛❤❤💛💛💛❤❤💛💛..................
...............💛❤❤❤❤💛❤❤❤❤💛💛💛💛❤❤❤❤💛❤❤❤❤💛................
............💛❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💛💛❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💛...............
..........💛❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💛❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💛............
..........💛💛❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💛💛💛❤❤❤❤❤❤❤❤❤💛💛............
..........💛💛💛❤❤❤❤❤❤❤❤💛💛💛💛💛❤❤❤❤❤❤❤💛💛💛............
..........💛💛💛💛❤❤❤❤❤❤💛💛💛💛💛💛💛❤❤❤❤❤💛💛💛💛............
..........💛💛💛💛💛❤❤❤❤💛💛💛💛💛💛💛💛💛❤❤❤💛💛💛💛💛................
............💛💛💛💛💛💛❤❤💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛❤❤💛💛💛💛💛..................
..............💛💛💛💛💛💛❤💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛❤💛💛💛💛💛...................
.................💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛........................
.....................💛💛💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💛💛💛............................
.........................💛💛💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💛💛💛................................
.............................💛💛💛💛💖💖💖💖💖💖💖💖💖💛💛💛💛.....................................
..................................💛💛💛💛💛💖💖💖💖💖💛💛💛💛💛.................................
...........................................💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛.................................
.......................................................💛💛💛💛💛💛💛💛........................................

╭━━━━━━━╮
┃ ● ══ ┃
┃███████┃
┃███████┃
┃███████┃
┃███████┃
┃███████┃
┃███████┃
┃███████┃
┃███████┃
┃  O  ┃
╰━━━━━━━╯

░░░░░░░░░░░░░░░░██████████████████
░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████░░░░██
░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████░░░░██
░░░░░░░░██░░░░██████░░░░██░░░░██████░░░░██
░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░██████░░░░░░░░░░██
░░░░░░░░████░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░████
░░░░░░░░██░░░░██████████████████████░░░░██
░░░░░░░░██░░░░░░██░░██░░██░░██░░██░░░░░░██
░░░░░░░░░░████░░░░██████████████░░░░████
░░░░░░░░██████████░░░░░░░░░░░░░░██████████
░░░░░░██░░██████████████████████████████░░██
░░░░████░░██░░░░██░░░░░░██░░░░░░██░░░░██░░████
░░░░██░░░░░░██░░░░██████░░██████░░░░██░░░░░░██
░░██░░░░████░░██████░░░░██░░░░██████░░████░░░░██
░░██░░░░░░░░██░░░░██░░░░░░░░░░██░░░░██░░░░░░░░██
░░██░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░██
░░░░██░░░░░░██░░░░████░░░░░░████░░░░██░░░░░░██
░░░░░░████░░██░░░░██░░░░░░░░░░██░░░░██░░████
░░░░░░░░██████░░░░██████████████░░░░██████
░░░░░░░░░░████░░░░██████████████░░░░████
░░░░░░░░██████████████████████████████████
░░░░░░░░████████████████░░████████████████
░░░░░░░░░░████████████░░░░░░████████████
░░░░░░██████░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░░░██████
░░░░░░██░░░░░░░░░░████░░░░░░████░░░░░░░░░░██
░░░░░░░░██████████░░░░░░░░░░░░░░██████████

459 Following     171 Follower