Comments

 

To: -ƈơųɠɧʂ- ɧ-ɧ- -℘ąʂʂɛʂ ơųɬ-

ƖơƖ ıɬʂ ơƙ ^^) -Ɩıƈƙʂ ɛąཞ-

1255 days ago   Details

 

To: ɱąɠıƈ '-'

ƖơƖ ıɬʂ ཞɛąƖƖყ ɧơཞཞıɖ 9-9

1255 days ago   Details

 

To: -ƈơųɠɧʂ- ɧ-ɧ- -℘ąʂʂɛʂ ơųɬ-

ı ʝųʂɬ... ῳąʂ ῳąƖƙıŋɠ ąŋɖ ɬɧɛŋ-ɬɧɛŋ ı ʄ-ʄɛƖƖ...

1255 days ago   Details

 

To: ғȏя: ṭѧṭȏ.

-ɛąɬʂ ıɬ- ɬɧıʂ ıʂ ɠơơɖ!

1255 days ago   Details

 

To: ғȏя: ṭѧṭȏ.

-ʂ℘Ɩıɬ ıɬ ıŋ ɧąƖʄ- ^ῳ^

1255 days ago   Details

 

To: ғȏя: ṭѧṭȏ.

ơʄ ƈơųཞʂɛ, ცųɬ ʂɧąཞɛ (❁´︶`❁)

1255 days ago   Details

 

To: TEᒪᒪ ᑎYOᗰI Iᗰ ᑎOT ᗪEᗪ

ʂყƖ۷, ı ąƈɬųąƖყ ƈཞıɛɖ ῳɧɛŋ ყơų Ɩɛʄɬ... ơɧ ɱყ ɠơɖ ı ąɱ ცƖɛʂʂɛɖ 0ῳ0

1255 days ago   Details

 

To: ғȏя: ṭѧṭȏ.

ıɖƙ... ąŋყɬɧıŋɠ! ɱąყცɛ ɠơ ʂɧơ℘℘ıŋɠ 0-0

1256 days ago   Details

 

To: ғȏя: ṭѧṭȏ.

-ცƖųʂɧɛʂ- ^ų^

1256 days ago   Details

 

To: һѧı...

ṡċһȏȏʟ ẇѧṡ ʟıҡє, ɞȏяıṅɢ ɢ ı ɞѧяʟєʏ ʟıṿєԀ 0-0

1256 days ago   Details

 

To: Back from School

һıʏѧ =ċ=

1256 days ago   Details

 

To: ғȏя: ṭѧṭȏ.

-ṡṅȗɢɢʟєṡ- ѧṅʏṭһıṅɢ ^^

1256 days ago   Details

 

To: ғȏя: ṭѧṭȏ.

-ʟıċҡṡ єѧя- =\\\ẇ///=

1256 days ago   Details

 

To: ғȏя: ṭѧṭȏ.

-ṡṃıʟєṡ ѧṅԀ ҡıṡṡєṡ һєя-

1256 days ago   Details

 

To: ғȏя: ṭѧṭȏ.

ıғ ʏȏȗ ɢȏṭ һȗяṭ... ı ẇȏȗʟԀ ɞє ʟȏṡṭ... ɞѧṡıċѧʟʟʏ ѧ яѧɢ...

1256 days ago   Details

 

To: ғȏя: ṭѧṭȏ.

ʟȏȏҡ... ı Ԁȏṅṭ ẇѧṅṭ ʏȏȗ ṭȏ ċȗṭ ʏȏȗяṡєʟғ, ѧṅԀ ɞє ԀєƿяєṡṡєԀ ʟıҡє ṃє, ѧṅԀ ƿєȏƿʟє ʟıҡє ʏȏȗ ṅєєԀ ѧ һѧƿƿʏ ʟıғє -ʟıċҡ һєя ṭһєṅ ẇѧʟҡ ѧẇѧʏ

1256 days ago   Details

Load More