Block this user   Report this user

You can check easy new anime post by this user.
If you want to follow this user, please login Login

Ohayou! I'ṃ ṅʏȏṃı 0-0
!! And you are reading my long stupid profile :D Q&A is down their so don't expect even a word from meh MK? MK *^* My spirit animal is a panda recommending it's my favori- Ay! I said Q&A IS DOWN THERE >_< Anyyyyyywwwwwwwwwwaaaaaaayyyyyyysssssssss no need to show me ANY respect. My crush ((Olddd blue me)) has a crush on Pit oh lord! I said that out loud Welp it's on the internet know =w= also I'm a pretty calm person & if your dealing with depression come to me cuz your not alone Hun :3 enjoy a nice cup of tea! -hands you a empty cup- HUHEHUEHUEHHEUEHUHEU ( ͡° ͜ʖ ͡°) I love Meems! #MeemStar #Meemz also Tato is bae @-@ so if you touch her I swear you will not see light AGAIN -huff puff- I'm a rag! I'm a depressing lil brat that will ruin your day (I don't swear enless I'm really mad) sooooo go get hot chocolate and not talk to me! ALSO! I have more to murmur about so put on you big boy/girl underpants on, we're still on the ride! So, My bbbbbbfffffflllllll is Jayla!! So if you mess w/ her I will drop kick you to Spain! now bye!!
☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️
Also, if you dare hurt mew Cinnamon Rolls you will
Get a poundage 0w0
I am a Furry ((Bunny))
I love dogs, I own 2:
Tyson & Nova! ↖(^ω^)↗
I also Luv Undertale!
☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️

So take dem' facts 4 real z's & hav a fab day!!

☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️
ѧʟṡȏ, һєяє ѧяє ȏ.ċṡ ṭһѧṭ ṅєєԀ ṡһıƿƿıṅɢ,

ċȏʟȏяғʟєє
ʟє×ı
ṃȏċһѧ
ʟıɢһṭṅıṅɢ
ʟѧṡєя
ṭȏʟȏƿ
єċһȏ

ṭһє яєṡṭ ѧяє ṡһıƿƿєԀ ;ẇ;

27 Following     43 Follower

 

-ƈơųɠɧʂ- ɧ-ɧ- -℘ąʂʂɛʂ ơųɬ-

ƖơƖ ıɬʂ ơƙ ^^) -Ɩıƈƙʂ ɛąཞ-

7 years ago   Reply
 

ɱąɠıƈ '-'

ƖơƖ ıɬʂ ཞɛąƖƖყ ɧơཞཞıɖ 9-9

7 years ago   Reply
 

-ƈơųɠɧʂ- ɧ-ɧ- -℘ąʂʂɛʂ ơųɬ-

ı ʝųʂɬ... ῳąʂ ῳąƖƙıŋɠ ąŋɖ ɬɧɛŋ-ɬɧɛŋ ı ʄ-ʄɛƖƖ...

7 years ago   Reply
 

ғȏя: ṭѧṭȏ.

-ɛąɬʂ ıɬ- ɬɧıʂ ıʂ ɠơơɖ!

7 years ago   Reply
 

ғȏя: ṭѧṭȏ.

-ʂ℘Ɩıɬ ıɬ ıŋ ɧąƖʄ- ^ῳ^

7 years ago   Reply
 

ғȏя: ṭѧṭȏ.

ơʄ ƈơųཞʂɛ, ცųɬ ʂɧąཞɛ (❁´︶`❁)

7 years ago   Reply
 

TEᒪᒪ ᑎYOᗰI Iᗰ ᑎOT ᗪEᗪ

ʂყƖ۷, ı ąƈɬųąƖყ ƈཞıɛɖ ῳɧɛŋ ყơų Ɩɛʄɬ... ơɧ ɱყ ɠơɖ ı ąɱ ცƖɛʂʂɛɖ 0ῳ0

7 years ago   Reply
 

ғȏя: ṭѧṭȏ.

ıɖƙ... ąŋყɬɧıŋɠ! ɱąყცɛ ɠơ ʂɧơ℘℘ıŋɠ 0-0

7 years ago   Reply
 

ғȏя: ṭѧṭȏ.

-ცƖųʂɧɛʂ- ^ų^

7 years ago   Reply
 

һѧı...

ṡċһȏȏʟ ẇѧṡ ʟıҡє, ɞȏяıṅɢ ɢ ı ɞѧяʟєʏ ʟıṿєԀ 0-0

7 years ago   Reply
 

Back from School

һıʏѧ =ċ=

7 years ago   Reply
 

ғȏя: ṭѧṭȏ.

-ṡṅȗɢɢʟєṡ- ѧṅʏṭһıṅɢ ^^

7 years ago   Reply
 

ғȏя: ṭѧṭȏ.

-ʟıċҡṡ єѧя- =\\\ẇ///=

7 years ago   Reply
 

ғȏя: ṭѧṭȏ.

-ṡṃıʟєṡ ѧṅԀ ҡıṡṡєṡ һєя-

7 years ago   Reply
 

ғȏя: ṭѧṭȏ.

ıғ ʏȏȗ ɢȏṭ һȗяṭ... ı ẇȏȗʟԀ ɞє ʟȏṡṭ... ɞѧṡıċѧʟʟʏ ѧ яѧɢ...

7 years ago   Reply
 

ғȏя: ṭѧṭȏ.

ʟȏȏҡ... ı Ԁȏṅṭ ẇѧṅṭ ʏȏȗ ṭȏ ċȗṭ ʏȏȗяṡєʟғ, ѧṅԀ ɞє ԀєƿяєṡṡєԀ ʟıҡє ṃє, ѧṅԀ ƿєȏƿʟє ʟıҡє ʏȏȗ ṅєєԀ ѧ һѧƿƿʏ ʟıғє -ʟıċҡ һєя ṭһєṅ ẇѧʟҡ ѧẇѧʏ

7 years ago   Reply